Selasa, 26 Jun 2012

Pengantar Puisi Moden (Sajak)


PENGANTAR PUISI MODEN :      SUKATAN PELAJARAN
Tajuk
Waktu Pengajaran
Hasil Pembelajaran
2. Puisi moden :
Sajak
20
Calon seharusnya dapat:

(a) mengenal pasti dan menjelaskan aspek intrinsik dan ekstrinsik dalam puisi moden terpilih;
(b) menyatakan aspek estetik dalam karya kajian
(c) menghuraikan kepelbagaian aspek pemikiran masyarakat dalam karya; 
(d) menganalisis karya.

Penghayatan Intrinsik  (Dalaman)
Penghayatan Ekstrinsik  (Luaran)
1. Tema / Persoalan / Pemikiran
                i. Tema: Harfiah/Tersurat
                  dan tersirat.
                ii. Persoalan/pemikiran
                iii. Mesej
2. Nilai:
                i. Kemanuisaan
                ii. Kemasyarakatan
                iii.Keagamaan/Moral
3. Latar
                i. Tempat
                ii. Masa / Suasana
                iii. Masyarakat
4. Gaya Bahasa (19)
                - Rujuk Bahan Estetika Bahasa
5. Intuisi:
                Perasaan dalaman sesebuah karya
6. Bentuk:
                i. Sajak bebas
                ii. Terikat
7. Nada, rentak dan Irama:


1. Biografi pengarang
                Riwayat hidup penyair
2. Gambaran masyarakat:
                i. Pandangan hidup
                ii. Kemasyarakatan
                iii. Kemanusiaan
3. Peranan / Fungsi
                i. Pendidikan/ pengajaran
                ii. Kepuasan estetik
                iii. Sosial
                iv. Keagamaan/moral
4. Latar karya/ pewarnaan setempat
                i. Latar belakang penghasilan
                karya
                ii. Latar masyarakat
5. Unsur-unsur Pengetahuan lain
                i. Agama
                ii. Sejarah
                iii. Kemanusiaan
                iv. Kemasyarakatan
6. Nilai Masyarakat
                i. Nilai murni
                ii. Unsur Positif / negatif
7. Deklamasi:
                i. Cara penyampaian
                ii. Pengucapan sajak
                iii. Gaya
                iv. Mimik
                v. Intonasi
                vi. Ritma / Irama

Pengertian / Konsep Sajak
Sajak ialah puisi baru yang bebas daripada peraturan-peraturan dalam pembentukan rangkap, baris,kata dan rima. Sajak bersifat demikian supaya dapat mengucapkan fikiran penyajak dengan  cara yang lebih  indah, bebas dan berkesan.

Sifat-sifat Sajak
1.             Bilangan perkataan tidak terhad
2.             Sukukata bebas
3.             Setiap baris mempunyai makna tersendiri
4.             Bilangan baris dalam ranbgkap tidak terhad kecuali sajak panjang yang dikenali sebagai balada
5.             Bilangan rangkap tidak terhad
6.             Mempunyai mesej tertentu
7.             Terdiri daripada satu tema dan beberapa persoalan
8.             Rimanya bebas
9.             Mempunyai keharmonian/penyesuaian yang baik  antara isi dengan bahasa
10.          Bahasa sajak padat, berpelambangan dan indah

Penjelasan Tentang Aspek Intrinsik:
A. Tema dan persoalan

Tema ialah pokok persoalan @ persoalan utama dalam sasabuah puisi. Terdapat 6 jenis tema yang biasa terdapat dalam sajak
a.             Tema Diri
b.             Tema Cinta
c.             Tema Masyarakat
d.             Tema Alam
e.             Tema Semangat /Perjuangan
f.             Tema Ketuhanan/Keagamaan

Persoalan ialah isu-isu kecil selain tema

B.  Mesej
Suatu perutusan / amanat yang hendak disampaikan oleh penyajak kepada pembaca

C.Bentuk Sajak
Terdapat dua bentuk sajak iaitu
1.             Sajak bebas
2.             Sajak terikat: terbahagi kepada 9:-
                a.             Distikon    - 2 baris serangkap
                b.             Terset        - 3 baris serangkap
                c.             Kuantrain - 4 baris serangkap
                d.             Kuintain   - 5 baris serangkap
                e.             Sestet        - 6 baris serangkap
                f.             Septet       - 7 baris serangkap
                g.             Oktaf/ Stanza -  8 baris serangkap
Terdapat satu lagi bentuk sajak iaitu Soneta:- 14 baris dan mengandungi 4 rangkap. Susunan baris-baris rangkapnya 4,4,3,3. Susunan rimanya abba,abba,aab,aab

D. Nada/Rentak/Irama
Oleh kerana fikiran dan persoalan penyajak berbagai-bagai, maka isi sajak juga berbagai-bagai ragam.


1.             Balada
                Satu bentuk puisi yang dilagukan atau dibacakan dan dapat dikenali melalui persembahan episodnya  yang dramatik dan dapat memikat hati dalam bentuk  kisah yang mudah.  Sajak yang dicipta untuk         nyanyian tidaklah peribadi persoalannya, kemungkinan asal-usulnya dari tarian yang bercorak perkauman. Masyarakat yang mengekalkan tradisi  balada ini untuk menunjukkan sifat ketabahan dalam mengharungi kehidupan mereka.

2.             Protes
Nada ini terdapat pada sajak yang meluahkan perasaan benci. Nadanya tinggi dan cepat. Sajak yang mempunyai tema perjuangan menentang kekejaman, kezaliman atau penindasan biasanya mempunyai nada ini.

3.             Romantis (Sedih /Pilu)
Menggambarkan kasih sayang, rindu dendam yang melanda jiwa manusia  terutama anak-anak muda

4.             Sinis
Kecenderungan untuk mempersoalkan tentang           sesuatu  yang diterima umum atau ragu-ragu terhadap sesuatu kebaikan, kejujuran  seseorang. Pengucapan sinis diasaskan di kalangan ahli falasafah Greek yang  dipimpin oleh Antisthenes. Mereka mempunyai  pendapat tersendiri tentang tindak laku sosial dan politik            manusia. Pada mereka  alasan, fikiran, keinginan, individualisme lebih penting daripada tingkah laku  sosial dan politik. Apabila tindakan seseorang  mendapat sanjungan daripada orang ramai lebih dari apa yang sepatutnya, golongan ini telah merasa  ragu-ragu dan memandang rendah kepada Individu dan sikap individu tersebut. Lalu mereka telah  membentuk  suatu  nilai baru dalam bentuk mengejek.  Golongan ini  di kenali sebagai penulis yang sinikal atau      penulis yang mengejek.

5.             Satira
Mencampur-adukkan sikap yang kritis dengan humor dan wit( sesuatu yang berhubung dengan akal, budi, fikiran; kecerdasan otak. @ keupayaan mental yang cukup cerdas[intelligent] atau keahlian mencipta pengucapan baru[ inventiveness].)  hingga berjaya memperkatakan secara sindiran  tentang kemanusiaan dan institusi manusia.  Unsur lucu yang dimasukkan menjadi alat untuk menentang orang atau pendapat seseorang. Satira berbeza dengan ironi( sindiran, cemuhan dan ejekan).

Satira terbahagi dua :
1.    Satira Horatia : satira yang lemah-lembut, berbudi bahasa, dilahirkan dalam lemah lembut sambil berlucu seolah-olah dalam senyuman. Tujuan untuk menegur sesuatu dengan cara yang lembut sambil berlucu dan simpatik.
2.    Satira Juvenalia: tajam sifatnya, pahit sindirannya, menampakkan sikap marah-marah, tujuan mendedahkan kecurangan moral dalam institusi manusia

6.             Patriotik
Nada ini dikenali melalui tekanan suara yang lebih tinggi. Pengucapannya penuh dengan perasaan dan semangat yang berkobar-kobar. Nada ini biasanya terdapat pada sajak-sajak yang bertemakan semangat perjuangan.

7.             Epigram
Ungkapan yang mengandungi kata-kata yang ringkas, bernas dan tajam maksudnya, serta menagndungi unsur-  unsur yang berlawanan/ bertentangan

8.             Eligi
Mengambarkan suasana penderitaan jiwa disebabkan perpisahan, juga memaparkan meditasi seseorang tentang kematian orang yang disayangi, atau pengucapan berhubung dengan peristiwa yang menyedihkan.

9.             Oda/Pujaan
Puisi yang penuh dengan kata-kata pujian dan semangat, lazimnya pujian kepada seseorang tokoh, pahlawan, bangsa, Negara atau tema yang mengandungi peristiwa yang cukup bermakna

E. Gaya Bahasa
Melibatkan tiga aspek :
                1.             Jenis Penggunaan sajak
                2.             Jenis Pengucapan sajak
                3.             Unsur-unsur bahasa

1.             Jenis Penggunaan sajak
                a.             Samada penyajak menggunakan
                b.             Bahasa biasa(harian)
                c.             Bahasa Moden /Inggeris
                d.             Bahasa Klasik  (Bahasa Melayu lama)
2.             Jenis Pengucapan sajak
                Samada penyajak mengucapkan
                a.             Secara puitis- guna unsur bahasa yang indah
                b.             Secara Prosaik - guna bahasa yang mudah difahami


3.             Unsur-unsur bahasa
                Jika penyajak mengucapkan sajak secara puitis penyajak akan menggunakan unsur-unsur bahasa seperti berikut :(Rujuk Estetika Bahasa)

 F. Intuisi
Keupayaan atau kebolehan mengetahui/memahami sesuatu dengan gerak hati / bisikan kalbu sahaja Perasaan dalaman sesebuah karya / seseorang penyajak. Intuisi boleh muncul melalui deklamasi sajak yang baik. Kesan yang boleh dirasai oleh deklamator atau pendengar ialah perasaan-perasaan seperti sedih, sayu, marah, geram, sayang, bersemangat dan sebagainya.

G. Latar
a.             Latar tempat
b.             Latar masa/ suasana
c.             Latar masyarakat

H. Nilai
a.             Kemanusiaan
b.             Kemasyarakatan
c.             Keagamaan/Moral

I. Gambaran Masyarakat
a.             Pandangan hidup
b.             Kemasyarakatan
c.             Kemanusiaan

J. Peranan/Fungsi
a.             Pendidikan / pengajaran
b.             Kepuasan estetik
c              Sosial
d.             Keagamaan / Moral

Tiada ulasan:

Catat Ulasan