Isnin, 12 Ogos 2013

Latihan Penyuntingan 5
 
Simbol
 
1.           Baca petikan di bawah dan jawab soalan yang mengikutinya.

Mencari dimensi baru
Zaman kini sudah beubah. Jika ditinjau daripada sudut ekonomi, malaysia dan rakyat nya sudah berubahwajah dan selera bertukar. Kalau dahulu Malaysia lebihlebih merupa-kan negara pertanian dan struktur perdaganggannya tertumpu padda ekspor barangan komidittinya seperti getah kelapa sawit dan kayu balak kini 80 peratus eksport Malaysia terdiri daripada barang perkilangan. Keduddukan Malaysia dalam perdagangan dunia menjadi semakin peting apatah lagi dalam erra Malaysia menghadapi WTO (Pertubuhan perdagangan Dunia) atau afta (KawasanPerdagangan  Bebas ASEAN) yang menjadikan Malaysia bukan lagi  negaar  yang  ekonominya berasasskan pertania.
Perkembangan terkini ekonomi ini memberikan kepada kesan kehidupan maysarakat dari segi politik dan sosial. Kerakussan mengejar ke-pentingan ekonomi dalam zaman teknologi komunikasi dan maklumat (ICT) ini akan mengorbankan banyak pihak ; geloranya lebih bersifatantarabangsa dan global. Apakah perubah an cabaran baru ini memberikan dimenssi baru kepada dunia sastera darpadai sudut penghasilan karya
  Pergolakan dan baru cabaran ini tentunya akan mem-buahkan ideaa dan pemikiran baru dalam penulisan karya sastera dalam belbagai genre. karya sastera tidak lagi hanya kisah bercerita kemiksinan hidup masyarakkatnya, penderitaan kerana kepincangan hidup keluarga   atau  cerita  yang bersifat didaktek dan kisah yang hanya bersifat peribadi. Tentunya pembaca mengharapkan garappan kisah yang lebih mencabar  seiring dengan cabaran pergolakan ekonomi yang semakin meragut nilai kemanusiaan – siapa yang bijak berduit, pantas dan cekap dialah yang berkuasa.
  Kalau Salina karya Sasterawan Negara A. Samad Said berkisah seputar zaman selepas perang , yang mendedahkan sebab, akibat,  dan kesannya manakala Ranjau Sepanjang Jalan mengisahkan kemiskinan hidup, apakah pula karya terbaik kini yang senada dengan zaman ICT dan zaman komplekssiti ekonomi?Oleh sebab latar masa dan gelombang kehidupan telah berubah, inti pati cerita juga tentunya akan berubah.
  Dari segi teori penulisan kreatif, karya yang baik selalunya dihasilkan melalui sebenar pengalaman penulis, pengamatan, dan penglibatannya secara langsung Manakala cabaran dunia baru ICT dan zaman kompleksiti ekonomi hanya dilalui oleh golongan proffesional pelbagai disiplin ilmu. Jutseru pengetahuan dan pengalaman  ini hanya dimiliki oleh mereka dan profseion mereka itu mewajarkan mereka mendapat pendedahan yang berharga. Contohnya  pengalaman misi saintifik Malaysia ke antartika yang berjaya mencapai matlamat mereka barubaru ini tentu menarik jika dapat di-assimilasikan  melalui karya kreatif dalam pelbagai genre jika mereka mempunyai pendedahan tentang teknik penulisan kreatif. Penglibatan golongan profesional  cini  akan  membuahkan  karya yang dimensi baru tanpa menafikan kebolehan penulis tulen sastera.
(Dipetik daripada Majalah Dewan Sastera, Januari 2005)
Sunting petikan di atas dengan menggunakan simbol-simbol penyuntingan yang betul        [25]

1 ulasan: