Selasa, 26 Februari 2013

Kepentingan Pendidikan dalam konteks matlamat pendidikan kebangsaan.

2.1.4 Kepentingan pendidikan:


Matlamat
Matlamat Pendidikan Negara bertujuan melahirkan rakyat Malaysia yang sempurna dan memiliki serta menghayati ciri-ciri berikut :
1.Percaya dan patuh kepada Tuhan
2.Berilmu pengetahuan berakhlak mulia
3.Bertanggungjawab kepada diri, masyarakat, agama dan negara
4.Memiliki sahsiah yang seimbang dan sepadu
5.Memupuk perpaduan di kalangan rakyat berbilang kaum 

Selain daripada perkembangan potensi individu secara menyeluruh dan seimbang, adalah diharapkan juga melalui proses pendidikan, Malaysia dapat mencapai matlamat pendidikannya, iaitu :
1.Melahirkan rakyat yang bertanggungjawab dan boleh memenuhi kewajibannya sebagai seorang warganegara
2.Menghasilkan rakyat yang progresif, mahir serta cekap supaya membolehkannya berupaya melaksanakan tugas secara produktif serta sempurna, demi memberikan sumbangan terhadap kemajuan dan pembangunan.
3.Melahirkan rakyat yang boleh memahami dan menerima serta mengamalkan prinsip-prinsip dan cita-cita demokrasi mengikut perlembagaan
4.Melahirkan rakyat yang taat setia kepada Raja dan cinta kepada Negara
5.Melahirkan rakyat yang memahami serta mengamalkan prinsip-prinsip Rukun Negara, dan bersikap toleransi, demi wujudnya perpaduan rakyat berbilang kaum
6.Mengurangkan jurang perbezaan antara kaum dengan membekalkan kemudahan-kemudahan asas pendidikan kepada golongan yang kurang berada.

Berpandukan matlamat yang hendak dicapai dalam pendidikan di Malaysia ia boleh diterapkan pada kedua-dua teks kajian Sulalatus salatin dan juga Saudagar Besar Dari Kuala Lumpur. 

Contoh: Saudagar Besar dari Kuala Lumpur.
 
Petikan halaman 33.
Pergaulannya dengan anak-anak lain hanya di sekolah. Dia  berkawan dengan Rahim kerana hubungan persahabatan ayah dan ibunya dengan keluarga Encik Muhammad. Dia berkawan dengan Robert kerana sebab yang sama.

Kepentingan pendidikan:
F:MEWUJUDKAN PERPADUAN RAKYAT BERBILANG KAUM
   
Mahani, Rahim dan Robert menjalinkan hubungan persahabatan menerusi sistem pendidikan yang diterima oleh mereka. Mereka bertiga bersekolah di sekolah yang sama, jalinan pershabatan antara mereka telah memupuk perpaduan yang akrab antara mereka bertiga. (hlm. 33)
 

2.0 Pembangunan Masyarakat

Konsep Pembangunan Masyarakat 

DEFINISI / KONSEP:
1.PEMBANGUNAN : - untuk meningkatkan kesejahteraan atau taraf hidup masyarakat. 
2.MASYARAKAT:- Masyarakat (society) merupakan istilah yang digunakan untuk menerangkan komuniti manusia yang tinggal bersama-sama. Boleh juga dikatakan masyarakat itu merupakan jaringan perhubungan antara pelbagai individu

Rumusan:
PEMBANGUNAN MASYARAKAT: 
Perubahan  secara berencana dan dilakukan secara berencana pula dari keadaan yang kurang baik menuju pada keadaan yang lebih baik.

Hubungan antara sastera dengan Pembangunan Masyarakat:
Implikasi penting dalam hubungan ini ialah sastera dikatakan sebagai cermin masyarakat. Ini bermakna sesebuah karya sastera yang dihasilkan oleh penulis sebenarnya datang dari kesan perhubungan, implikasi, dan renungan penulis terhadap masyarakat. Apa yang terkandung dalam denyut nadi masyarakat akhirnya menjadi rangka dan bahan karya yang dihasilkan pengarang

2.1  PENDIDIKAN

2.1.1 PENGENALAN: 
Pendidikan merupakan satu wadah penting dalam menjana anjakan paradigma setiap individu di samping memainkan peranan penting dalam melahirkan insan yang dinamik dalam semua aspek kehidupan. Secara umumnya, pendidikan selalu dikaitkan dengan proses pengajaran dan pembelajaran sesuatu ilmu dan juga penerapan nilai. Dalam bentuknya yang praktikal, hasil pendidikan tersebut seharusnya dapat melahirkan modal insan yang mampu mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari dan seterusnya memanfaatkan kemahiran yang dimiliki dalam kehidupan seharian.

Pendidikan mampu mematangkan golongan muda dari aspek keintelektualan ilmu, kewarasan akal, kemurnian budi, kecerdasan minda dan keterampilan sahsiah. Rentetan itu, pembangunan masyarakat dan negara harus ditekankan dan dijayakan dalam perkembangan pendidikan di Malaysia.

2.1.2 DEFINISI / KONSEP:
Berdasarkan Kamus Pelajar Edisi Kedua, pendidikan bermaksud perihal atau perbuatan mendidik. Manakala berdasarkan Kamus Dewan Edisi Empat, pendidikan diertikan sebagai pertama perihal mendidik, kedua; ilmu pendidikan dimaksudkan sebagai ilmu didik, ilmu mendidik pengetahuan mendidik dan yang ketiga; diertikan sebagai didikan, latihan, ajaran. Maka bolehlah dikatakan disini bahawa pendidikan adalah pengajaran dan ianya termasuklah semua perkara atau perihal yang berkaitan mendidik atau mengajar. Ini juga bermakna pendidikan boleh melibatkan perkara yang baik mahupun yang tidak baik. Apa-apa sahaja perkara yang boleh diajar adalah termasuk sebagai pendidikan. Maka, semua orang harus benar-benar memahami erti sebenar pendidikan ini. Ia bukan hanya satu perkataan yang dibina daripada sepuluh huruf tetapi hakikatnya ia membawa makna yang lebih mendalam dan merupakan suatu perkara yang dapat memberi impak yang amat besar kepada seseorang individu, kumpulan, masyarakat, bangsa, negara malahan seluruh dunia. Tidak kiralah sama ada impak tersebut positif mahupun negatif sekiranya ia disalahgunakan.


DEFINISI SARJANA: 
Menurut Frederick J. Mc Donald dan M.J. Langeveld, pendidikan merupakan suatu proses atau kegiatan yang diarahkan untuk mengubah kebiasaan (behaviour) manusia.

Plato berpendapat, pendidikan ialah suatu proses untuk membentuk individu yang berakhlak mulia.  Beliau menyokong pendapat Socrates bahawa tujuan pendidikan ialah memberi latihan moral kewarganaegaraan yang baik. Menurut Aristotle pula, pendidikan ialah ilmu yang bersifat etikal dan politikal.  Mengikut beliau, tujuan pendidikan ialah memberikan setiap warganegara peluang untuk mencapai kebahagiaan hidup.

John Dewey pula mengatakan bahawa pendidikan adalah satu proses perkembangan individu.  Mengikut beliau, pendidikan merupakan usaha mengatur ilmu pengetahuan untuk menambahkan lagi pengetahuan semula jadi yang ada padanya, supaya dapat hidup dengan lebih berguna dan lebih selamat lagi.
 
Atan Long pula di dalam bukunya bertajuk “Psikologi Pendidikan” memuatkan di dalamnya beberapa pandangan mengenai pendidikan yang telah dikemukakan oleh beberapa sarjana dan ilmuan Islam. Antaranya ialah; Syed Muhammad Qutb menyatakan bahawa pendidikan adalah proses membentuk manusia secara menyeluruh dan seimbang.  Menurut beliau, tujuan utama pendidikan ialah untuk memperkembangkan potensi intelek, fizikal, emosi dan rohani manusia ke arah tahap kesempurnaan.

 
 

Khamis, 7 Februari 2013

Khas Buat pelajar Tingkatan 6A3 (2013)
Ini adalah tugasan yang perlu anda buat sempena cuti tahun baru Cina. Buat jangan tak buat...kita jumpa nanti bukak sekolah, Insyallah. Semuga anda semua komited dengan tugasan yang diamanahkan.SOALAN LATIHAN: Sempena Tahun Baru Cina

Pembangunan Insan (Jati Diri)

Soalan 1
Jati diri mulia kesetiaan rakyat terhadap raja merupakan salah satu elemen penting dalam pembangunan modal insan masyarakat melayu tradisional yang diungkapkan dalam teks Sulalatus Salatin (Sejarah Melayu)

(a).         Huraikan empat sebab mengapa jati diri mulia kesetiaan rakyat terhadap raja penting dalam konteks pembangunan masyarakat Melayu tradisional.                                                                         [16]

(b).        Sejauhmanakah nilai jati diri mulia kesetiaan rakyat terhadap raja diungkapkan pada watak Hang Tuah.                                                                                                                                                    [ 9 ]

Soalan 2:
Salah satu  sifat istimewa yang dimiliki oleh Bendahara Paduka Raja ialah  kebijaksanaan,

(a).         Sejauhmanakah  anda bersetuju dengan pernyataan di atas?                                                  [15]

(b).        Jelaskan bagaimana generasi hari ini dapat memanfaatkan kebijaksanaan yang dimiliki oleh Bendahara Paduka Raja dalam kehidupan seharian mereka.                                                                [10]

Pembangunan Insan (Kemanusiaan)

Soalan 1
Keruntuhan nilai kemanusiaan di Melaka dalam teks Sulalatus Salatin (Sejarah Melayu) telah mengakibatkan terjadinya peristiwa-peristiwa yang telah menjejaskan pembangunan insan masyarakat melayu tradisional.

(a).         Nyatakan tiga peristiwa keruntuhan nilai kemanusiaan dan huraikan kesan ke atas pembangunan masyarakat pada waktu itu.                                                                                                           [15]

(b).        Sejauhmanakah nilai kemanusiaan telah diamalkan oleh masyarakat Melayu tradisional seperti yang diungkapkan dalam Sulalatus Salatin .                                                                                             [10]

Soalan 2
Nilai kemanusiaan turut diungkapkan dalam teks Sulalatus Salatin pada watak-watak pemerintah yang memerintah kerajaan Melayu Melaka sehingga Melaka muncul sebuah kerajaan yang gemilang pada eranya.

(a).         Huraikan nilai kemanusiaan yang telah diamalkan oleh pemerintah-pemerintah Melaka sehingga membentuk masyarakat Melayu  yang unggul                                                                                   [15]

(b).        Bincangkan bagaimana nilai kemanusiaan yang diungkapkan menerusi watak-watak pemerintah kerajaan Melaka telah menjadikan mereka pemerintah yang dikagumi oleh masyarakat.                     [10]Rabu, 6 Februari 2013

Hasil Perbincangan Pelajar (Tingkatan 6A3 SMK Sri Gunung, Bachok , Kelantan)

1.0     Pembangunan Insan (1.4 Nilai kemanusiaan dalam masyarakat)
Teks : Sulalatus Salatin
Tajuk Tugasan: Perbincangan tentang nilai kebaktian (Negara dan Raja)Nilai kemanusiaan – Berbakti (Sulalatus Salatin)
F1:          Berbakti kepada negara dengan memberi sumbangan tenaga untuk berkawal pada waktu malam. (Farah & Damia)
H/C:       Kesanggupan untuk menyumbang tenaga dengan mengenepikan kedudukan demi untuk keselamatan rakyat yang diancam dengan kejadian kecurian. Sultan Alauddin Riayat Syah sanggup menyamar dan berkawal malam dengan memakai pakaian seperti pencuri bagi memudahkan beliau menangkap pencuri yang mengganas di Melaka. Jika sekiranya Sultan Alauddin Riayat Syah tidak sanggup berbakti kepada negara pasti kejadian kecurian akan lebih berleluasa dan pasti keselamatan rakyat akan tergugat. Sumbangan bakti dengan mengenepikan kedudukan akan mampu membentuk keperibadian yang mulia dan menjamin keselamatan negara.

F2:          Berbakti kepada raja dengan memberikan idea untuk menyelamatkan negara dari serangan ikan todak.(Rosni & Atikah)
H/C:       kebijaksanaan yang ada pada seseorang boleh digunakan untuk menghulurkan bakti kepada  keselamatan negara. Seorang kanak-kanak pintar dalam peristiwa Singapura dilanggar todak telah berbakti kepada raja dengan mengemukakan idea agar menggunakan batang pisang bagi menangkis serangan ikan todak yang sebelum ini penduduk singapura menggunakan betis. Jika sekiranya Paduka Seri Maharaja tidak menerima idea yang diberikan oleh kanak-kanak tersebut pasti lebih ramai rakyat singapura akan terkorban dan ini akan menggugat keselamatan negara.Kebijaksanaan yang dikurniakan perlu dimanfaatkan untuk berbakti kepada negara agar ia dapat menyumbang untuk keselamatan negara.

F3:          Berbakti kepada negara dengan menggunakan keberanian menghadapi musuh. (Madiah & Azleen)
H/C:       Keberanian dalam menghadapi musuh boleh digunakan untuk menghulurkan bakti kepada keselamatan negara. Hang Tuah dengan berani menghadapi orang yang mengamuk demi menjaga keselamatan negara dari ancaman. Jika Hang Tuah tidak berani menghadapi musuh pasti dia tidak dapat menyumbangkan bakti kepada negara. Sewajarnyalah keberanian perlu digunakan dengan betul untuk tujuan berbakti kepada negara dan bangsa.

F4:          Berbakti kepada raja dengan sanggup berkorban biarpun terpaksa berdepan dengan najis. (Azira & Aqilah)
H/C:       Demi raja, biarpun terpaksa melakukan tugasan yang sukar dan boleh menjatuh maruah seseorang yang hendak berbakti akan sanggup melakukan apa sahaja. Laksamana Hang Tuah sanggup terjun ke dalam tangkungan najis bagi menyelamatkan kuda raja yang terjatuh dengan menambat tali bagi memudahkan orang lain mengangkatnya. Kebaktian ini dilakukan oleh mereka yang sanggup berkorban demi raja. Jika sekiranya Laksamana Hang Tuah tidak sanggup berbakti berbuat demikian pasti kuda raja akan mati dan ini akan menyebabkan raja sedih  kerana kuda tersebut sangat disayangi oleh Sultan Mansur Syah. Kebaktian dengan sanggup berkorban apa sahaja kepada raja dan negara wajar dicontohi oleh generasi hari ini.

F5:          Berbakti kepada raja dengan sanggup berlawan dengan sahabat sendiri (Farahana & Amirah)
H/C:       Berbakti kepada raja dengan menghulurkan bantuan untuk berlawan dengan penderhaka yang telah menyebabkan raja terpaksa meninggalkan istana. Hang Tuah biarpun baru sahaja bebas dari pasungan dan  dalam keadaan lemah masih mahu berbakti kepada sultan untuk berlawan dengan Hang jebat yang telah menderhaka demi untuk membela kematiannya. Kebaktian Hang Tuah kepada Sultan Mansur Syah demi menjaga maruah dan nama baik sultan. Sebaliknya jika Hang Tuah tidak sanggup berbakti berlawan dengan Hang jebat kemungkinan besar Hang Jebat akan terus beleluasa dan ini akan mencemarkan nama baik Sultan Mansur Syah. Generasi muda hari ini seharusnya sentiasa bersedia untuk berbakti kepada negara dan raja walau dalal keadaan apa sekali pun. (hlm. 141)

F6:          Berbakti kepada negara dalam menghadapi serangan musuh (Amira & Aizan)
H/C:       Rasa bertanggungjawab terhadap negara akan menyebabkan seseorang sanggup berbakti kepada negara dalam menghadapi serangan musuh. Tun Perak sanggup berbakti kepada Melaka yang berdepan dengan serangan Siam dengan membawa semua penduduk Kelang termasuklah golongan wanita dan kanak-kanak. Tun Perak berbuat demikian kerana mahu berbakti kepada negara dalam mengahdapi serangan Siam. Sikap bertanggungjawab Tun Perak yang sanggup berbakti telah berjaya menyelamatkan Melaka dari serangan Siam. Generasi hari ini seharusnya sanggup berbakti demi untuk memastikan keselamatan negara dari ancaman musuh. (hlm. 89)

F7:          Berbakti kepada negara dengan bekerjasama membuka negeri. (Aikal & Nurul Atiqah)
H/C:       Kesanggupan untuk menyumbang tenaga dengan saling bekerjasama bagi membuka sebuah negeri.Rakyat jelata sanggup bekerjasama  dengan menebas hutan belantara bagi membuka negeri. Jika sekiranya rakyat jelata tidak sanggup berbakti kepada raja dengan melakukan tugas menebang hutan pasti impian raja untuk membuka negeri baru tidak akan tercapai dan Singapura mungkintidak akan wujud. Sebagai pelajar kita perlu sanggup untuk berbakti dengan saling bekerjasama untuk menyumbangkan sesuatu kepada negara. (hlm.40)

F8:          Berbakti kepada raja dengan sanggup menyerahkan anak biarpun berdepan dengan risiko (Fakis & saipul)
H/C:       Biarpun mengetahui risiko yang terpaksa dihadapi, kesanggupan berbakti kepada raja akan membuatkan seseorang sanggup mengambil risiko. Demang Lebar Daun sanggup menyerahkan anaknya untuk dikahwini oleh Sang Sapurba biarpun dia mengetahui kemungkinan anaknya akan dijangkiti penyakit kedal sebagaimana gadis-gadis lain yang berkahwin dengan Sang Sapurba. Namun dia sanggup berbakti kepada raja dengan menyerahkan anaknya untuk dikahwinkan dengan Sang sapurba. Jika sekiranya Demang Lebar Daun tidak sanggup berbakti pasti dia akan menjadi kemurkaan raja dan ini akan mengeruhkan hubungan raja dengan rakyat. (hlm. 25)

F9:          Berbakti kepada negara dengan menggunakan kegagahan yang dimiliki. (Norhasmida & Nurul Asmaniza)
H/C:       kegagahan luar biasa yang dimiliki oleh seseorang boleh digunakan untuk berbakti kepada negara dan raja. Kegagahan luar biasa yang dimiliki oleh Badang telah dimanfaatkannya untuk berbakti kepada negara apabila dia berjaya menewaskan beberapa orang hulubalang yang gagah dalam pertarungan antara Badang dengan Nadi Bija Biakra dan Benderang. Kebaktian yang ditunjukkan oleh Badang menggunakan kegagahan yang dimilikinya telah berjaya mengangkat maruah Singapura yang memiliki hulubalang yang gagah. Jika sekiranya Badang tidak sanggup berbakti menggunakan kegagahannya pasti Singapura akan dilihat sebagai sebuah kerajaan yang lemah. Kegagahan yang dimiliki oleh seseorang individu seharusnya digunakan untuk menghulurkan bakti kepada negara. (hlm. 50 – 51)

F10:       Berbakti kepada raja dengan golongan pembesar membantu raja naik tahkta. (Maisarah & Zahira)
H/C:       Golongan pembesar mempunyai tanggungjawab untuk menabalkan seseorang raja menaiki takhta sesebuah kerajaan.Seri Nara Diraja dan pembesar-pembesar yang lain telah bekerjasama membantu Raja Kassim dalam perebutan takhta dengan Raja Rekan. Menerusi bantuan yang dihulurkan oleh bendahara akhirnya Raja Rekan berjaya dibunuh dan akhirnya Raja Kassim ditabalkan menjadi sultan dengan gelaran Sultan Muzaffar Syah. Jika sekiranya Para pembesar tidak membantu Raja Kassim dalam perebutan takhta tersebut pasti Raja Kassim tidak dapat berkuasa, kemungkinan tercetusnya perang saudara akan berlaku. (hlm. 85-86)

F11:       Berbakti kepada raja dengan sanggup berdepan dengan bahaya. (Faizie & Saifullah)
H/C:       Biarpun terpaksa berhadapan dengan kemungkinan akan terbunuh dengan situasi bahaya yang terpaksa ditempuhi, bakti kepada raja adalah suatu nilai kemanusiaan yang sentiasa menjadi pegangan masyarakat melayu tradisional. Sang Si Perba telah menitahkan hulubalangnya Permasku Mambang untuk membunuh ular sakti mona. Kesanggupan Permasku Mambang berbakti kepada raja telah membolehkannya membunuh ular yang berbahaya itu. Jika sekiranya Permasku Mambang tidak sanggup untuk berbakti kepada raja pasti ular mona sakti tidak akan dapat dibunuh dan ianya munkin akan mengancam keselamatan rakyat jelata. Biarpun berdepan dengan bahaya generasi hari ini sewajarnya perlu menyumbang bakti demi memastikan negara berada dalam keadaan selamat dari ancaman musuh. (hlm. 28)

F12:       Berbakti kepada raja menerusi kerjasama membuka negeri (Fatiah & Nasuha)
H/C:       Rakyat selalunya akan sentiasa bekerjasama bagi memastikan impian dan hasrat raja untuk membuka negeri. Semasa pembukaan negeri Melaka , setelah melihat kejadian aneh yang berlaku iatu anjing yang telah dihambat pelanduk, raja telah menitahkan rakyat jelata agar membuka negeri di kawasan tersebut. Rakyat yang sentiasa sanggup berbakti telah bekerjasama dengan menebas hutan di situ sehingga raja bertanyakan sebatang pohon yang ditebang yang namanya pokok melaka. Sempena nama pokok tersebut negeri Melaka telah mendapat nama. Jika rakyat tidak sanggup berbakti dan bekerjasama membuka negeri, pasti

negeri melaka tidak dapat ditubuhkan. (hlm.71)