Selasa, 12 Ogos 2014

Pendekatan Pengurusan- Satu Metode Dalam Kritikan SasteraPENDEKATAN PENGURUSAN :
SATU METODE DALAM KRITIKAN SASTERA*

Oleh


Mohamad Mokhtar Hassan
Akademi Pengajian Melayu
Universiti MalayaPengenalan

Dalam konteks kritikan sastera di Malaysia, rasanya pendekatan pengurusan belum lagi diterokai oleh para pengkritik. Sama halnya dengan pendekatan undang-undang. Hal ini kerana ia merupakan suatu entiti yang dianggap terasing dalam dunia sastera. Dikatakan antara kedua-duanya merupakan dua entiti yang berbeza. Ibarat minyak dengan air yang tidak boleh bercampur. Namun demikian, jika diteliti secara halus, terdapat beberapa karya yang dapat dinilai daripada pendekatan pengurusan. Baik dari karya sastera tradisional, mahupun karya sastera moden. Malah dunia kritikan sastera tanah air, akan menjadi lebih menarik jika pendekatan ini diterima dalam salah satu pendekatan dalam kritikan sastera tanah air. Dengan memasukkan pendekatan pengurusan dalam kritikan sastera, maka kritikan sastera tanah air dapat dipelbagaikan dengan berbagai pendekatan. Justeru itu, makalah ini cuba melontarkan satu pendekatan baru dalam kritikan sastera tanah air semoga dapat diterima dalam menilai karya sastera.

Pendekatan Pengurusan
Sebelum menjangkau lebih jauh, ada baiknya jika saya membawa kepada perbincangan terhadap sebuah karya sastera rakyat, iaitu kisah “Sang Kancil dengan Buaya”. Dalam kisah ini sang kancil dikatakan berjaya untuk menyeberang sungai setelah dapat menipu  beberapa  ekor  buaya.  Justeru  itu,  lazimnya  para  peminat,
--------------
*Kertas kerja yang dibentangkan di Seminar Himpunan Ilmuan Sastera Melayu Malaysia Kedua 2013 di Universiti Perdidikan Sultan Idris, Tanjong Malim, Perak pada 4-5 Oktober 2013.

peneliti mahupun pengkaji sastera akan membincangkan kisah tersebut dari aspek kepandaian seekor binatang kecil dapat mengalahkan bintang yang lebih besar. Dengan yang demikian, ditegaskan bahawa pentingnya menggunakan kepintaran untuk mengatasi pihak yang lebih besar atau lebih gagah. Kebijaksanaan dalam aspek ini juga berhubung dengan kebijaksanaan untuk menipu pihak yang lebih besar mahupun yang lebih kuat. Maka para penikmat sastera, ditekankan supaya menggunakan kepintaran dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Walaupun tubuh badan kecil tetapi jika dengan kepintaran, dapat mengalahkan yang lebih besar mahupun yang lebih perkasa.

Namun demikian, jika diteliti lebih jauh, satu aspek yang juga terpancar dalam kisah tersebut ialah berhubung dengan pengurusan. Hal ini juga penting dalam kehidupan manusia selain daripada menggunakan kepintaran. Dalam aspek ini, sang kancil berjaya kerana pengurusannya yang berkesan lantaran perancangannya yang teliti yang menyebabkan ia berjaya mencapai matlamatnya.

Terdapat beberapa definisi tentang pengurusan. Syed Othman Alhabshi dalam bukunya bertajuk Islam, Ekonomi dan Pengurusan, (Petaling Jaya : Penerbit Hizbi, 1989), berpendapat “pengurusan merupakan proses mendapat dan mencantumkan sumber kewangan, modal, tenaga manusia dan sebagainya untuk mencapai matlamat organisasi sama ada dalam bentuk barangan atau perkhidmatan.” Muhammad A. Al-Buraey pula dalam bukunya bertajuk Pengurusan dalam Islam, (Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1991) berpendapat  “pengurusan sebagai menyelaraskan tenaga manusia untuk mencapai matlamat kelompok sebagai makhluk sosial yang perlu berinteraksi antara satu sama lain.” Harold Koontz dan Heinz Weihrich dalam buku Pengurusan, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1997 : 4) mengemukakan pandangannya bahawa “pengurusan sebagai proses merancang dan memelihara persekitaran apabila individu, bekerja bersama-sama dalam kumpulan, mencapai matlamat terpilih dengan berkesan.” Manakala Michael H. Menson, Michael Albert dan Franklin Khedouri dalam buku mereka bertajuk Management : Individual and Organisational Effectiveness, (New York : Harper and Row, 1985) berpendapat “pengurusan adalah suatu proses merancang, mengorganisasi, memimpin dan mengawal kerja-kerja yang dilakukan oleh ahli-ahli dalam sebuah organisasi dan penggunaan sumber-sumber dalam organisasi berkenaan bagi mencapai objektif dan sasaran yang telah ditetapkan untuk organisasi tersebut”. Selanjutnya Rahim Abdullah dalam  bukunya bertajuk Asas Pengurusan (Kuala Lumpur : Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd, 1998 : 6) mendefinisikan pengurusan sebagai “aktiviti yang melibatkan usaha merancang, mengorganisasi, memimpin, dan mengawal serta penglibatan anggota yang berada di dalam organisasi untuk sama-sama berusaha ke arah mencapai matlamat yang satu”.

            Berdasarkan definisi-definisi di atas, kata kunci yang perlu diketahui ialah proses untuk mencapai objektif, matlamat dan sasaran sesebuah organisasi. Proses diertikan sebagai satu cara yang sistematik dalam melaksanakan sesuatu kerja atau sekumpulan tugasan. Namun demikian, sering juga pengurusan didefinisikan sebagai prinsip-prinsip dalam fungsi pengurusan, iaitu perancangan, pengorganisasian, kepimpinan dan pengawalan (Jaafar Muhamad, 1999 : 1) serta juga termasuk penstafan.

Prinsip yang menepati dalam kisah “Sang Kancil dengan Buaya” ini ialah perancangan. Menurut Gary Dessler “perancangan sebagai kaedah-kaedah yang terperinci yang diatur terlebih dahulu sebelum membuat sesuatu.” Manakala Andrew F. Sikula pula menyatakan “perancangan mengandungi aktiviti-aktiviti fizikal dan mental yang dibuat sebelum berlakunya sesuatu.” Selanjutnyan Harold Koontz menyatakan “perancangan sebagai penentuan tentang apa yang hendak dibuat, bagaimana melaksanakannya dan siapa yang akan menjadi pelaksana” (Jaafar Muhamad, 1999 : 39).

Sang kancil berjaya menyeberang sungai kerana berjaya dalam perancangannya. Sebelum sang kancil menyeberang sungai, sang kancil telah membuat perancangan, iaitu kaedah-kaedah yang terperinci yang diatur terlebih dahulu sebelum membuat sesuatu. Dalam proses perancangan ada beberapa peringkat, iaitu :Menetapkan objektif

           


Membentuk strategi

           


Pilihan alternatif

           


Menilai langkah-langkah alternatif


           

Memilih satu cara

           


Kajian semulaPertama, sang kancil telah menetapkan objektifnya. Objektifnya ialah untuk menyeberang sungai. Justeru itu dalam perancangan, perlulah seseorang itu menetapkan objektif yang hendak dicapai. Dalam hal ini, sang kancil telah menetapkan objektifnya untuk menyeberang sungai dengan harapan untuk dapat memakan hasil buah-buahan yang terdapat di seberang sungai. Walau apapun cara, sang kancil bertekad hendak menyeberang sungai. Kemudiannya, sang kacil menetapkan strateginya. Sang kancil telah membentuk strateginya dan langkah-langkah untuk mencapai matlamatnya itu,  iaitu dengan meminta semua buaya yang ada di sungai beratur berbaris kerana konon katanya Nabi Sulaiman hendak mengira jumlah buaya yang ada di dalam sungai tersebut. Inilah strategi dan alternatif yang terbaik yang dirasakan oleh sang kancil untuk mencapai objektifnya. Setelah perancangan yang teliti, barulah sang kancil bertindak dengan memanggil semua buaya yang ada di sungai. Setelah terhimpunnya buaya-buaya di sungai itu, maka sang kancil pun menjalankan strategi dan langkah-langkah untuk melaksanakan objektifnya. Akhirnya dengan perancangan yang rapi dan teliti, sang kancil berjaya mencapai objektifnya, iaitu berjaya menyebarang sungai setelah berjaya menipu buaya-buaya yang berada di sungai itu. Sang kancil melangkah satu demi satu buaya yang beratur di dalam sungai itu.

            Ternyata bahawa melalui kisah sang kancil ini, analisis bukan lagi berdasarkan kepandaian bintang kecil dapat mengalahkan bintang yang lebih besar, tetapi satu aspek yang perlu ditekankan dalam kehidupan manusia, ialah perlunya perancangan. Dengan perancangan yang teliti dan sistematik, maka segala yang dimatlamatkan akan tercapai.

            Sebaliknya lain pula yang berlaku kepada Lebai Malang. Kegagalan Lebai Malang untuk menghadiri kedua-dua kenduri itu, pada hakikatnya kerana Lebai Malang tidak ada perancangan. Sungguhpun, Lebai Malang mempunyai matlamat, iaitu hendak menghadiri majlis kenduri, namun kesilapannya ialah dalam perancangannya. Lebai Malang tidak bijak dalam menyusun perancangannya. Analoginya sama halnya apabila seseorang itu memandu kereta dari Kuala Lumpur hendak ke Johor Baharu. Ada dua jalan, iaitu mengikut lebuh raya atau mengikut jalan lama.  Pemandu itu harus memilih manakah jalan yang pantas dan selamat untuk ke Johor Bahru. Pemandu itu perlu membuat keputusan dalam perancangannya itu. Walhal dalam kisah Lebai Malang, beliau tidak membuat langkah alternatif yang terbaik untuk mencapai objektifnya. Oleh sebab yang demikian, Lebai Malang menghadapi kegagalan dan tidak dapat memenuhi kedua-dua majlis kenduri tersebut.
Cerpen “Di Sebalik Sirat Makna” : Analisis Pendekatan Pengurusan
Cerpen “Di Sebalik Sirat Makna” karya Abang Median Abang Said (Permata Sastera Melayu, Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 2012, hlm. 173 – 188), menarik untuk dianalisis berdasarkan pendekatan pengurusan. Cerpen ini mengisahkan Cikgu Ibau Paul Nyibang yang merupakan bekas guru Cikgu Naszkir Zakir yang berpindah ke sekolah Cikgu Naszkir mengajar. Sewaktu Cikgu Ibau menjadi guru kepada Naszkir, Cikgu Ibau pernah merotan Naszkir kerana kenakalannya. Konflik timbul apabila Cikgu Ibau berpindah ke sekolah Cikgu Naszkir yang mana Cikgu Naszkir merupakan guru yang berkelulusan universiti dan telah dilantik menjadi Penolong Kanan Hal Ehwal Murid. Konflik antara mereka semakin memuncak apabila Pengetua sekolah, iaitu Cikgu Michael Teo melantik Cikgu Ibau sebagai ketua warden asrama Sarjana dan kemudiannya melantik pula Cikgu Naszkir sebagai warden asrama Sarjana.

            Pertama, selaku Pengetua sekolah, Cikgu Michael Teo bersama-sama guru-guru sekolah mempunyai perancangan terhadap sekolahnya. Menurut Harold Koontz, perancangan sebagai penentuan tentang apa yang hendak dibuat, bagaimana melaksanakannya dan siapa yang akan menjadi pelaksana (Jaafar Muhamad, 1999 : 39). Penentuan tentang hal yang hendak dibuat oleh Cikgu Micahel ialah untuk meningkatkan disiplin sekolah tersebut sepertimana yang dinyatakannya kepada Cikgu Ibau dan Cikgu Naszkir :
“Kalau begitu, saya rasa Cikgu Naszkir tidak akan bermasalah berkerjasama dengan Cikgu Ibau. Kita padukan usaha kita. Hati kita mesti bulat, sepakat. Saya mahu tahap disiplin sekolah kita meningkat. Saya malu dengan persepsi negatif masyarakat terhadap pelajar kita. Sama ada cikgu terima atau tidak, bagi saya ... setiap permasalahan yang timbul, kita terlibat dan perlu bertanggungjawab”
(Permata Sastera Melayu, 2012 : 175)
Bagiamana dan siapa yang hendak melaksanakannya, ialah dengan cara melantik Cikgu Ibau sebagai Ketua Warden asrama Sarjana, manakala Cikgu Naszkir dilantik sebagai warden asrama Sarjana.
“Satu lagi perkara. Cikgu Ibau, please take note. Oleh kerana setiap masalah disiplin kita lebih tertumpu di asrama, saya mahu Cikgu Naszkir juga dilantik menjadi warden. Saya harap Cikgu Naszkir tidak keberatan”
                                                                                  (Permata Sastera Melayu, 2012 : 176)  
Selanjutnya, cerpen ini dapat diteliti daripada prinsip pengorganisasian. Pengorganisasian ialah sebagai penyusunan sumber-sumber organisasi tersebut dalam bentuk kesatuan dengan cara yang berkesan agar matlamat dan objektif yang dirancang dapat dicapai. Pengorganisasian menentukan cara mana matlamat tersebut akan dicapai dan menetapkan peranan dan tugas yang mesti dijalankan oleh tiap-tiap pekerja dan staf organisasi serta hubungannya antara satu dengan lain (Jaafar Muhamad, 1999 : 62). Berdasarkan cerpen “Di Sebalik Sirat Makna” itu, struktur pengorganisasian dapat dirajahkan seperti berikut:

PENGETUA
(Cikgu Michael Teo)
PENOLONG KANAN
HAL EHWAL MURID
(Cikgu Naszkir bin Zakir)
KETUA WARDEN ASRAMA
(Cikgu Ibau Paul Nyibang)
           


WARDEN ASRAMA
(Cikgu Naszkir bin Zakir)            Meneliti pengorganisasian di sekolah Cikgu Michael Teo itu, timbul beberapa persoalan. Pertama, kewajaran Pengetua sekolah, Cikgu Michael Teo melantik Cikgu Naszkir sebagai warden asrama Sarjana, sedangkan dari segi hirerakinya Cikgu Naszkir sebagai Penolong Kanan Hal Ehwal Murid, kuasanya lebih tinggi dari Ketua Warden asrama Sarjana yang dipegang oleh Cikgu Ibau:
“Yah! Begitulah : Kalut, berserabut hingga boleh menimbulkan ribut. Bagaimana seorang penolong kanan HEM yang mempunyai pangkat yang lebih tinggi boleh bertugas di bawah ketua warden? Siapa yang perlu mengarahkan siapa? Tidakkah HEM berkuasa ke atas setiap disiplin para pelajar? Jadi mengapa Naszkir berada di bawah organasisasinya? Tidakkah berlaku pertindihan tugas”
                                                                                  (Permata Sastera Melayu, 2012 : 179)
           
Sepertimana yang dinyatakan oleh Harold Koontz dan Heinz Weihrich (1997 : 4) pengurusan sebagai “proses merancang dan memelihara persekitaran apabila individu, bekerja bersama-sama dalam kumpulan, mencapai matlamat terpilih dengan berkesan.” Persoalannya, bagaimanakah ahli-ahli dalam organisasi tersebut dapat berkerjasama apabila di satu sudut Cikgu Naszkir lebih berkuasa dari Cikgu Ibau, manakala di sudut yang lain Cikgu Ibau lebih berkuasa dari Cikgu Naszkir? Persoalan ini yang timbul dalam diri Cikgu Ibau :
“Yah! Begitulah : Kalut, berserabut hingga boleh menimbulkan ribut. Bagaimana seorang penolong kanan HEM yang mempunyai pangkat yang lebih tinggi boleh bertugas di bawah ketua warden? Siapa yang perlu mengarahkan siapa? Tidakkah HEM berkuasa ke atas setiap disiplin para pelajar? Jadi mengapa Naszkir berada di bawah organasisasinya? Tidakkah berlaku pertindihan tugas”
                                                                                  (Permata Sastera Melayu, 2012 : 179)

Konflik antara Cikgu Ibau dan Cikgu Naszkir berlanjutan apabila Cikgu Ibau menganggap Cikgu Naszkir berlagak dengan kelulusan universiti yang dimilikinya. Dianggapnya Cikgu Naszkir hendak mengajarnya. Sedangkan Cikgu Ibau lebih tua daripada Cikgu Naszkir. Selanjutnya Cikgu menuduh Cikgu Naszkir hendak membalas dendam terhadap perbuatannya merotan Naszkir semasa di sekolah dulu.

Konflik lebih meruncing apabila mereka berhadapan dengan masalah disipilin seorang pelajar yang bernama Tingang. Tingang yang didapati melanggar disiplin sekolah yang telah dibuang asrama, diambil kembali oleh Cikgu Naszkir. Hal ini yang menjadi kemarahan Cikgu Ibau selaku ketua warden. Cikgu Naszkir telah membelakangkan Cikgu Ibau.
“Saya nak tahu, kenapa saya tak dimaklumkan tentang hal ini? Kenapa saya tak dibawa berbincang sama? Saya masih bertanggungjawab terhadap tugas saya. Saya bukan patung! Kayu!” Cikgu Ibau mengepal tinju, menggumpalkan kemarahannya di situ hingga menampakkan kemarahannya di situ hingga menampakkan uratnya yang berkematu.”
                                                                                  (Permata Sastera Melayu, 2012 : 181)

            Konflik antara Cikgu Ibau dan Cikgu Naszkir memuncak apabila Cikgu Ibau merasakan dirinya disisih oleh Cikgu Naszkir, sedangkan dia merupakan ketua warden asrama.
Kemarahan Cikgu Ibau semakin runcing dan tirus hingga mendamprak-lukakan hatinya. Dia seperti ditikam dari elakang. Kemarahannya berada pada tahap klimaks. Sungguh. Tidak pernah sebelum ini, sebarang keputusan membelakangi dirinya. Dirinya terasa tersisih dalam kepompang tugas. Apa fungsinya sebagai ketua warden? Tunggul? Kayu? Batu? Dia tidak mahu tenggelam seperti batu jika dilontar ke laut. Dia ada maruah yang perlu dihidang-perjuangkan. Naszkir benar-benar memperlekehkan dirinya. Aku bukan tua bangsat, gerutunya dalam hati.
(Permata Sastera Melayu, 2012 : 180-181)

            Cikgu Ibau masih tidak berpuas hati dengan tindakan Cikgu Naszkir apabila tidak mahu  membawa Cikgu Ibau dalam perbincangan berhubung masalah disiplin pelajar asrama : “Saya masih tak boleh terima. Kenapa saya tak diajak berbincang? Sekurang-kurangnya saya perlu dimaklumkan terlebih dahulu” (Permata Sastera Melayu, 2012 : 180-181)

            Ternyata bahawa perlantikan Cikgu Naszkir sebagai warden asrama Sarjana yang dilakukan oleh Pengetua sekolah, Cikgu Michael Teo tidak kena pada tempatnya kerana beliau merupakan Penolong Kanan Hal Ehwal Murid, yang kuasanya mengatasi kuasa Cikgu Ibau sebagai Ketua warden asrama Sarjana. Sewajarnya jawatan warden asrama diberikan kepada guru lain supaya tidak timbul masalah kedudukan jawatan.


            Kedua, apabila Cikgu Naszkir berhadapan dengan masalah disiplin pelajar, umpama masalah disiplin Tigang, sewajarnya Cikgu Nazskir sebagai warden asrama merujuk dan berbincang dengan Cikgu Ibau selaku ketua warden asrama. Cikgu Naszkir sewajarnya mengenepikan kedudukannya sebagai Penolong Kanan Hal Ehwal Murid. Dalam konteks ini pada hakikatnya Cikgu Naszkir menghadapi dilema memandangkan kedudukannya sebagai Penolong Kanan Hal Ehwal Murid. Persoalan yang mungkin timbul dalam diri Cikgu Naszkir ialah wajarkah masalah disiplin pelajar Tigang dibawa berbincang dengan Ketua Warden asrama, Cikgu Ibau sedangkan di satu sudut, kedudukannya sebagai Penolong Kanan Hal Ehwal Murid?

            Ketiga, peranan yang dimainkan oleh Pengetua sekolah sebagai pemimpin sekolah. Menurut R.M. Stogdill (Jaafar Muhamad, 1999 : 198) antara sifat-sifat keberkesanan kepimpinan ialah kebijakasanaan, pendidikan, tanggungjawab, penglibatan sosial dan status sosioekonomi para pemimpin. Malah Jaafar Muhamad (1999 : 211) berpendapat bahawa pada umumnya pemimpin yang berkesan ialah pemimpin yang mempunyai sifat-sifat kebijaksanaan dan keyakinan diri. Dalam cerpen “Di Sebalik Sirat Makna” ternyata Pengetua sekolah, Cikgu Micahel Teo selaku pemimpin sekolah tidak menggunakan kebijaksanaannya dalam perlantikan Cikgu Naszkir sebagai warden asrama di bawah Cikgu Ibau, selaku Ketua Warden asrama, sedangkan Cikgu Naszkir pada waktu yang sama memegang jawatan Penolong Kanan Hal Ehwal Murid. Sewajarnya Cikgu Naszkir tidak dilantik oleh Pengetua sebagai warden sekolah, memandangkan Cikgu Naszkir memegang jawatan Penolong Kanan Hal Ehwal Murid. Sebaik-baiknya Cikgu Michael Teo melantik guru lain sebagai warden sekolah, bukannya Cikgu Naszkir. Supaya tidak timbul konflik dalam jawatan yang dipegang mereka.

Malah Cikgu Michael Teo juga gagal sebagai pemimpin kerana gagal mewujudkan kerjasama di kalangan ahli-ahlinya, iaitu antara Cikgu Ibau dengan Cikgu Naszkir. Sejak perlantikan jawatan Ketua Warden kepada Cikgu Ibau dan warden asrama kepada Cikgu Naszkir, mereka berdua sentiasa berkonflik. Bagaimana hendak mewujudkan suasana kerja yang harmonis dan mencapai matlamat organisasi apabila ahli-ahlinya bertelangah dan berkonflik di atara satu sama lain. Kegagalan pengurusan ialah apabila ahli-ahli organisasi tidak dapat berkerjasama antara satu sama lain. Maka definisi pengurusan menurut pendapat Harold Koontz dan Heinz Weihrich (1997 : 4) tidak dapat dipenuhi.  Kegagalan ini terletak kepada pemimpin, iaitu Pengetua Sekolah, Cikgu Michael Teo yang gagal mewujudkan berkerjasama di kalangan ahli-ahli organisasinya.  

            Sungguhpun Cikgu Michael Teo telah cuba menyelasaikan konflik antara Cikgu Ibau dengan Cikgu Naszkir, apabila kedua-dua guru itu dipanggil oleh Cikgu Michael Teo ke pejabatnya,  namun kedua-dua guru itu masih tetap berkonflik. Konflik hanya tidak wujud apabila Cikgu Ibau telah bersara, iaitu ketika majlis meraikan persaraan Cikgu Ibau. Ternyata bahawa sehingga Cikgu Ibau hendak bersara, Cikgu Ibau dan Cikgu Naszkir masih berkonflik. Malah dalam cerpen ini juga tidak dinyatakan bahawa Cikgu Michael berjaya dalam matlamatnya, iaitu meningkatkan tahap disiplin sekolah tersebut.

            Seperkara lagi, Cikgu Michael Teo, selaku Pengetua sekolah tidak menjalankan pengawalan, salah satu prinsip dalam fungsi pengurusan. Pengawalan bermaksud “pengukuran dan pembetulan prestasi dalam usaha untuk memastikan bahawa objektif dan rancangan organisasi yang dirangka ke arah pencapaiannya disempurnakan” (Harold Koontz dan Heinz Weihrich (1997 : 498). Tidak ada tiga langkah yang diperlukan dalam pengawalan, iaitu penetapan piawai, pengukuran prestasi dan pembetulan penyimpangan telah dilakukan oleh Cikgu Micahel Teo untuk memastikan matlamatnya untuk meningkatkan disiplin pelajar tercapai.

Sungguhpun demikian, Cikgu Michael Teo, selaku Pengetua sekolah telah berjaya menjalankan fungsi pengurusan dalam prinsip penstafan. Penstafan pada umumnya bermaksud sebagai mengisi jawatan dalam struktur organisasi dengan mengenal pasti keperluan tenaga kerja orang-orang yang boleh didapati, mengambil, memilih seseorang pekerja untuk menyempurnakan tugas mereka dengan cekap dan berkesan (Harold Koontz dan Heinz Weihrich, 1997 : 302). Dengan kata lain, melantik atau menempat seseorang pekerja di tempat kerja yang sesuai dengan kelulusan, pengalaman, kepakaran atau minat pekerja tersebut. Perlantikan Cikgu Ibau sebagai warden asrama Sarjana sesuai kerana Cikgu Ibau pernah mempunyai pengalaman sebagai Ketua Warden di sekolah lamanya, sebelum berpindah ke sekolah Cikgu Michael Teo. Dengan pengalamannya apatah lagi dengan disiplinnya itu, Cikgu Ibau dapat menjalankan tugasnya dengan cekap dan berkesan.
           
Kesimpulan

Berdasarkan pendekatan pengurusan dalam menganalisis cerpen “Di Sebalik Sirat Makna” karya Abang Media Abang Said dapat disimpulkan bahawa Cikgu Michael Teo, selaku Pengetua sekolah gagal dalam pengurusannya. Hal ini dapat dirumuskan apabila Cikgu Michael Teo gagal dalam mencapai matlamat organisasinya, iaitu untuk meningkatkan disiplin pelajar-pelajar sekolahnya. Tidak ada kenyataan bahawa disiplin sekolahnya telah meningkat. Kegagalan pengurusannya lebih ketara apabila ahli-ahli di dalam organisasinya tidak dapat berkerjasama di antara satu sama lain dalam mencapai matlamat organisasi itu. Bibliografi

Jaafar Muhamad, Asas Pengurusan. Shah Alam : Penerbit Fajar Bakti, 1999.

Koontz, Harold dan Heinz Weihrich, Pengurusan, Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1997.

Menson, Michael H, Michael Albert dan Franklin Khedouri, Management : Individual and Organisational Effectiveness. New York : Harper and Row, 1985
Muhammad A. Al-Buraey, Pengurusan dalam Islam.  Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1991.
Permata Sastera Melayu. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 2012.

Rahim Abdullah, Asas Pengurusan, Kuala Lumpur : Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd, 1998.

Syed Othman Alhabshi, Islam, Ekonomi dan Pengurusan. Petaling Jaya : Penerbit Hizbi, 1989.

Latihan Pengurusan Acara (Aktiviti Sastera)1.         Anda bertanggungjawab untuk menguruskan Projek Pesta Pantun  peringkat daerah. Huraikan empat prinsip pengurusan  yang perlu anda lakukan untuk menjayakan majlis ini.                                [25]   

2.         Jabatan kesusasteraan Melayu Komunikatif sekolah anda bercadang untuk mengadakan kursus penulisan kreatif di kalangan pelajar tingkatan Enam bagi  member pendedahan tentang teknik penulisan kreatif yang berkesan selaras dengan keperluan peperiksaan penggal 3. Ulaskan penganjuran kursus tersebut mengikut prinsip-prinsip asas pengurusan.                                                                                                                             [25]

3.         Sempena  sambutan bulan kemerdekaan peringkat sekolah, pihak pengurusan sekolah telah memilih persatuan pelajar-pelajar tingkatan Enam untuk mementaskan sebuah  drama yang bertemakan patriotik bagi menaikkan kecintaan pelajar pada negara. Berdasarkan tugasan tersebut , bincangkan pengurusan pementasan tersebut berdasarkan prinsip-prinsip asas pengurusan.                                                                                        [25]

4.         Guru Kesusasteraan Melayu Komunikatif telah meminta para pelajar yang mengambil mata pelajaran tersebut mengelolakan satu pertandingan kuiz sastera di peringkat sekolah bagi memupuk minat pelajar dalam mata pelajaran tersebut. Bincangkan bagaimana prinsip-prinsip asas pengurusan boleh diaplikasikan dalam penganjuran pertandingan tersebut.                                                                                                                                             [25]
5.         Pendaftaran pelajar baru tingkatan enam akan diadakan pada bulan Jun, bersempena dengan Minggu Silaturahim pelajar tingkatan Enam , pihak pengurusan Tingkatan Enam bercadang untuk menganjurkan pameran kiosk mata pelajaran bagi member pendedahan awal kepada para pelajar yang berhasrat untuk menyambut pelajaran di tingkatan enam. Berpandukan tugasan di atas, ulaskan pengurusan pameran kiosk mata pelajaran berasaskan prinsip-prinsip asas pengurusan.