Rabu, 26 September 2012

Skema Percubaan KMM negeri Perak 2012

Skema Percubaan KMM negeri Perak 2012

Soalan Percubaan KMM negeri Perak 2012

Soalan Percubaan KMM negeri Perak 2012

Skema Percubaan KMM negeri Perlis 2012

Skema Percubaan KMM negeri Perlis 2012

Soalan Percubaan KMM Negeri Perlis 2012

Soalan Percubaan KMM STPM  Negeri Perlis 2012

Skema Soalan Percubaan Terengganu 2012

Skema KMM TerengganuTrial 2012

Soalan dan Skema Percubaan Negeri Terengganu 2012

Soalan Trial KMM Terengganu STPM 2012

Skema KMK Negeri Kelantan 2012


SULIT


922/1                                                                  STPM

SKEMA PEMARKAHAN

KESUSASTERAAN MELAYU KOMUNIKATIF

KERTAS 1


(JABATAN PELAJARAN NEGERI KELANTAN)SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA


PERINGATAN:

Skema pemarkahan ini adalah khas untuk kegunaan guru-guru Kesusasteraan Melayu Komunikatif negeri Kelantan sahaja dan TIDAK BOLEH dikemukakan kepada pihak yang tidak berkenaan

______________________________________________________________________________
Skema ini terdiri daripada 21 halaman bercetak
©Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Kelantan 2012


1.      Baca petikan puisi di bawah dengan teliti dan jawab soalan-soalan yang mengikutinya.
                Anak dipijak dagang dijinjing
            Kucing dibunuh tikus dibela
            Harta habis bawaan tergadai
            Mendengar gelagak dagang
            Tak sedar bertelanjang
            Mendengar guruh di langit
            Air di tempayan dicurahkan
            Mulut kena suap pisang
            Buntut kena cangkuk onak
            Gunting makan di hujung
            Pak Pandir juga yang menanggung
            Apa didengar gelagak dagang
            Gelagak rambutan jantan
            Orang berbunga, dia berbunga
            Orang berbuah, dia haram
            Kilat memancar hujan tak jadi
            Awak juga berkecundangan.
                                               (Dipetik daripada Majlis Peperiksaan Malaysia (peny.),2012.
                                               Permata Sastera Melayu. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa
                                               dan Pustaka, halaman 11)

(a)    Nyatakan jenis puisi di atas dan huraikan ciri-cirinya                                                     [7]

(b)   Jelaskan unsur kritikan sosial yang terdapat dalam puisi tersebut                                   [12]

(c)    Huraikan gaya bahasa yang terdapat dalam puisi di atas                                                [6]

_________________________________________________________________________
Skema Jawapan.
(a)             Jenis puisi : Seloka Pak Pandir                                                                                    [1]
Ciri-ciri seloka
F1        :  Dari segi bentuk.
H/C     : Tergolong sebagai puisi bebas/tidak terikat seperti pantun dan syair. Bebas dari segi         rangkap, jumlah baris dalam rangkap, jumlah kata dan sukukata dalam sebaris dan rima        akhir.Contoh:
            Rima akhir seloka tidak tetap atau bebas, iaitu a-b-c-a-a-d-e-a-f-a-a-a-e-b-g-c-e.

F2        :Dari segi tema/isi/persoalan.
H/C     :Seloka Pak Pandir merupakan puisi yang merujuk kepada suatu bentuk      sindiran/kritikan terhadap sikap masyarakat yang bersifat tamak serta mengabaikan   tanggungjawab terhadap keluarga. Sebaliknya lebih mengutamakan orang lain/luar yang   baru dikenali.
             Anak dipijak dagang dijinjing
             Kucing dibunuh tikus dibela

F3        : Rima akhir
H/C     : Rima akhir seloka berbentuk bebas dan tidak terikat dengan pantun dan syair.
            Anak dipijak dagang dijinjing            -a                    
            Kucing dibunuh tikus dibela   -b
            Harta habis bawaan tergadai   -c
            Mendengar gelagak dagang    -a
            Tak sedar bertelanjang            -a
            Mendengar guruh di langit     -d
            Air di tempayan dicurahkan   -e
            Mulut kena suap pisang          -a
            Buntut kena cangkuk onak     -f
            Gunting makan di hujung       -a
            Pak Pandir juga yang menanggung-a
            Apa didengar gelagak dagang            -a
            Gelagak rambutan jantan        -e
            Orang berbunga, dia berbunga-b
            Orang berbuah, dia haram       -g
            Kilat memancar hujan tak jadi-c
            Awak juga berkecundangan   -e
F4        : Dari segi bahasa.
H/C     :Seloka banyak menggunakan kias ibarat/peribahasa/kiasan; bahasa yang estetik/indah;       perulangan kata dan satira.
Peribahasa
 
               Mendengar guruh di langit
               Air di tempayan dicurahkan
              
Perulangan kata/Peribahasa
 
               Mulut kena suap pisang
               Buntut kena cangkuk onak

F5        :  Dari segi peranan/fungsi
H/C     : Seloka bertujuan untuk memberi panduan supaya berpada-pada dalam melakukan            kebaikan, seperti kata pepatah, “Buat baik berpada-pada, buat jahat jangan     sekali.”Berbuat baik kepada seseorang harus dilakukan secara sederhana sahaja.
F6        : Lain-lain ciri seperti jumlah baris, jumlah perkataan, jumlah suku kata dalam baris            boleh diterima sebagai fakta jawapan

Pilih 2 isi sahaja
1 isi = 3 markah (1 markah fakta dan 2 markah Huraian/Contoh)
2 isi x 3 markah = 6 markah

b).        Jelaskan unsur kritikan sosial dalam puisi

F1        :Menyindir/mengkritik/menempelak individu atau masyarakat yang lebih    mengutama/mementingkan orang luar/dagang  yang baru dikenali berbanding dengan anak atau keluarga sendiri.
H/C     :Mereka lebih menutamakan orang lain/dagang dan sanggup menabur budi atau berbuat    baik kepada orang lain sehingga mengabaikan  tanggungjawabnya terhadap orang yang           berada di bawah tanggungannya, termasuk anak dan isterinya.
                         Anak dipijak dagang dijinjing
                        Kucing dibunuh tikus dibela

F2        :Menyindir /mengkritik/menempelak individu atau masyarakat yang mudah terpedaya       dengan janji manis dagang yang baru dikenalinya.
H/C     : Mereka sanggup menghabiskan harta yang mereka miliki, semata-mata untuk       mengambil hati kerana terpedaya dengan gelagat dagang sehingga mereka tidak      menyedari bahawa mereka telah diperbodohkan oleh dagang tersebut.
                        Harta habis badan tergadai
                        Mendengar gelagat dagang
                        Tak sedar bertelanjang

F3        : Menyindir/mengkritik/menempelak masyarakat yang terlalu mengharapkan keuntungan yang belum pasti, sehingga sanggup menghabiskan harta yang sedia ada.
H/C     : Oleh kerana terlalu mengimpikan keuntungan yang belum tentu akan tercapai, mereka     sanggup melakukan tindakan secara terburu-buru  tanpa berfikir secara rasional, iaitu            mereka sanggup membazir atau mensia-siakan rezeki atau harta yang sedia mereka    miliki.
                         Mendengar guruh di langit
                        Air di tempayan dicurahkan

F4        : Mengkritik/menyindir/menempelak individu atau masyarakat luar yang sanggup memperdaya masyarakat tempatan untuk kepentingan diri sendiri.
H/C     : Golongan ini  sentiasa mencari peluang dan pandai  mengambil kesempatan dari   kelemahan dan kebodohan masyarakat tempatan semata-mata untuk mengaut    keuntungan tanpa memikirkan nasib orang lain.
                        Mulut kena disuap pisang
                        Buntut kena cangkuk onak

F5        : Menyindir/mengkritik/menempelak  individu atau masyarakat yang malas bekerja dan      ingin bersenang-lenang
H/C     : Akhirnya setelah dagang berlalu pergi, mereka menanggung kerugian dan penyesalan     yang tidak berkesudahan, kerana apa yang diharapkan tidak menjadi kenyataan.
                        Kilat memancar hujan tak jadi
                        Awak juga berkecundangan.

Pilih 3 isi sahaja
1 isi = 4 markah (2 markah fakta dan 2 markah Huraian/Contoh)
3 isi x 4 markah = 12 markah

c).        Huraikan gaya bahasa yang terdapat dalam puisi di atas

F1        : Asonansi.
H/C     :Perulangan bunyi vokal dalam baris-baris puisi secara mendatar:
                        Anak dipijak dagang dijinjing-perulangan vokal ‘I’ (Baris 1)
                        Kilat memancar hujan tak jadi-perulangan vokal ‘a’ (baris 16)

F2        : Aliterasi.
H/C     :Perulangan bunyi konsonan dalam baris-baris puisi secara mendatar.  
                        Buntut kena cangkuk onak-perulangan konsonan ‘k’ (Baris 4)
                        Orang berbunga dia berbunga-perulangan konsonan ‘b’ (Baris 14)

F3        : Anafora.
H/C     :Perulangan kata di awal baris secara berturutan
                        Orang berbunga, dia berbunga(Baris 14)
                        Orang berbuah, dia haram (Baris 15)

F4        : Perulangan kata dalam baris.
H/C     : Perkataan yang sama diulang dalam baris yang sama.
                        Orang berbunga, dia berbunga (Baris 14)

F5        : Perulangan kata di tengah baris.
H/C     : Perkataan yang sama diulang di tengah baris secara berurutan.
                        Mulut kena suap pisang (Baris 8)
                        Buntut kena cangkuk onak (Baris 9)

F6        : Peribahasa.
H/C     : Ayat atau kelompok kata yang mempunyai susunan yang tetap dan mengandungi            pengertian yang tertentu.
                        Mendengar guruh di langit (Baris 6)
                        Air di tempayan di curahkan (Baris 7)

                        Mulut kena suap pisang ( Baris 8)
                        Buntut kena cangkuk orang (Baris 9)

F7        : Citra.
H/C     : Imejan/ gambaran tentang sesuatu diambil dari sumber alam atau alam sekeliling.
                        Pasir, batu, balam, ayam kundur, labu dll.

Pilih 3 isi sahaja
1 isi = 2 markah (1 markah fakta dan 1 markah Huraian/Contoh)
3 isi x 2 markah = 6 markah
____________________________________________________________________________________
SOALAN 2
a)         Jelaskan tema sajak di atas                                                                                          [ 4 ]

F:         kasih-sayang
H/C:     penyajak mengambarkan perasaan kasih sayang ayahnya kepada keluarga terutama kepada penyajak. Sebagai tanda sayangnya, ayah memberikan sebidang tanah luas di kampung yang telah        banyak memberi jasa sebagai sumber rezeki kepada keluarga.

                        Bila berdiri di antara pepohon rimbun
                                    di Hyde Park
                        aku teringat sebidang tanah luas pemberian
                        ayah di kampung

1 Isi =  4 markah
2 markah fakta 2 markah Huraian/Contoh


b)         Huraikan gaya bahasa dalam sajak di atas.                                                                 [12]
F1:       Asonansi
H/C:     Perulangan bunyi vokal dalam baris yang sama
                         bila berdiri di antara pepohon rimbun ( perulangan bunyi vokal i)

F2:       Aliterasi
H/C:     Perulangan bunyi konsonan dalam baris yang sama
                        menanam anak getah ( perulangan bunyi konsoanan n)

F3:       Metafora
H/C:     Membandingan sesuatu yang bersifat konkrit dengan sesuatu yang bersifat abstrak yang       membawa diluar kelaziman.
                        betapa sebelumnya ia adalah tanah hutan dara

F4:       Anafora
H/C:     Perulangan perkataan di awal baris dan sepatutnya berturutan
                        atau semasa menghalau burung pipit
                        atau saja-saja santai antara panggilan emak

F5:       Imej alam
H/C:     Satu gambaran mengenai sesuatu kehidupan  ia lebih terdiri daripada sekumpulan kata yang             menggambarkan objek, kisah, fikiran, falsafah.
                        pepohon/burung pipit/,padi/getah

F6:       Inversi
H/C:     Pembalikan rangkaikata
                        setelah ditebang pokok dan dibersihkan semak
            sepatutnya setelah pokok di tebang dan semak dibersihkan

Pilih 4 isi
1isi =  3 markah ( 1markah fakta, 1 markah huraian , 1 markah contoh )
4 isi x 3 markah = 12markah


c)         citra watak ayah                                                                                                           [ 9 ]

F1:       prihatin
H/C:     ayah prihatin terhadap masa depan anak-anaknya dengan memberi sebidang tanah
                       
                        aku teringat sebidang tanah luas pemberian
                                    ayah di kampung (R1B3&B4)


F2:       gigih
H/C:     ayah gigih meneroka , menebang dan membakar  tanah hutan sehingga boleh ditanam padi huma
                       
                        betapa sebelumnya ia adalah tanah hutan dara
                        setelah ditebang pokok dan dibersihkan semak
                        kemudian dibiarkan kering dan dibakar
                        dan setelah berkali-kali ditanam padi
                        menjadi huma bukit milik keluarga.    

F3:       rajin
H/C:     Selain menanam padi huma, ayah rajin menanam getah dan lada.

                                    menanam anak getah
                        atau membetulkan barisan tanaman ladanya.

F4:       penyayang
H/C:     ayah amat menyayangi penyajak, buktinya ayah telah memberi sebidang tanah luas di kampung     kepada penyajak.

                        Bila berdiri di antara pepohon rimbun
                                    di Hyde Park
                        aku teringat sebidang tanah luas pemberian
                                    ayah di kampung

F5:       bertanggungjawab
H/C:     ayah bertanggungjawab mengusahakan tanah untuk mencari rezeki bagi menyara diri dan     keluarga / ayah amat menekankan soal tanggungjawab menjaga dan memelihara tanah dan ayah       mengharapkan agar penyajak meneruskan tanggungjawab itu.

                        di situlah ayah akan bercerita tentang erti
                                    sebuah tanah
                        tentang tanggungjawab penjagaan dan
                                    pemeliharaannya

Pilih 3 isi
1 isi = 3 markah ( 1 markah fakta, 1 markah huraian , 1 markah contoh )
3 isi x 3 markah = 9 markah

Soalan 3
Skema pemarkahan:
______________________________________________________________________________
3 Hang  Tuah merupakan tokoh epik yang terkenal dan menjadi kebanggaan masyarakat Melayu. Berdasarkan kenyataan tersebut:
(a) Bincangkan sifat-sifat Hang Tuah sebagai tokoh epik
(b) Terangkan kepentingan tokoh Hang Tuah kepada diri anda

Skema Jawapan
(a) Bincangkan sifat-sifat Hang Tuah sebagai tokoh epik

F1        : Berani menanggung risiko dan tidak takut mati/tidak gentar menghadapi bahaya.
H/C     : Hang Tuah adalah seorang tokoh yang terkenal dibidang kepahlawanan dan tiada tolok   bandingnya, serta mempunyai kekuatan  dan keberanian yang luar biasa. Ketika berada di      Majapahit mengiringi raja Melaka untuk meminang dan berkahwin dengan puteri Betara        Majapahit, Hang Tuah menunjukkankan sifat beraninya apabila dia menyahut cabaran             dan bertarung dengan semua perajurit Majapahit termasuk berjaya membunuh Taming             Sari.

F2        : Kebijaksanaan akal dalam membuat tipu helah (muslihat atau tipu daya).
H/C     : Ketika berada di Majapahit, Hang Tuah memperlihatkan kebijaksanaan akal mengatasi    sebarang masalah, terutama rancangan-rancangan Betara Majapahit dan Patih Gajah    Mada menguji kekuatan atau kehandalan Hang Tuah dan percubaan untuk      membunuhnya. Dengan kebijaksanaan akal yang  ada pada Hang Tuah, kesemua cubaan             atau ujian tersebut berjaya di atasi dengan mudah. Contoh, Hang Tuah menggunakan tipu             helah untuk membunuh Taming Sari. Pada mulanya Hang Tuah gagal untuk mengatasi      kehandalan Taming Sari,  Kerana Taming Sari memiliki keris yang berkuasa ajaib dan    istimewa yang menyebabkan tubuhnya kebal dan tidak lut oleh sebarang senjata. Oleh itu    Hang Tuah memperdaya Taming Sari dengan mengajaknya bertukar-tukar keris kerana     dia tahu kekuatan Taming Sari terletak pada keris tersebut. Tipu helah ini dibuat oleh             Hang Tuah bertujuan untuk memperdayakan dan seterusnya mendapatkan keris Taming    Sari. Tun Tuah mengajak Taming Sari bermuafakat untuk sama-sama mengamuk.    Mereka  akan bertindak membunuh Betara Majapahit dan Patih Gajah Mada. Kemudian            Taming Sari akan dilantik menjadi Betara Majapahit dan Tun Tuah pula akan memegang      jawatan sebagai Patih Gajah Mada. Taming Sari terpedaya dengan pelawaan Tun Tuah             lalu bertukar –tukar keris dengan Tun Tuah. Akhirnya Taming berjaya dibunuh oleh Tun    Tuah.


F3        : Kesetiaan untuk sentiasa menjaga keselamatan rajanya.
H/C     :  Hang Tuah mempunyai sifat kesetiaan yang ideal, kesetiaaan yang tidak berbelah bagi,               kesetiaan yang luar biasa,  malah dia  sanggup menyerahkan seluruh jiwa dan raganya            semata-mata untuk raja Melaka. Tun      Tuah memegang prinsip ‘Pantang Melayu Derhaka   Kepada Tuannya’. Ketika berada di Majapahit, Tun Tuah telah menggunakan        sifat     kepahlawan dan kebijaksanaan akal untuk menjaga maruah dan keselamatan raja      Melaka            daripada dihina oleh Betara    Majapahit dan Patih Gajah Mada demi kesetiaannya             kepada raja Melaka. Jika terjadi sesuatu perkara yang memalukan, sudah     tentu akan       memberi aib kepada raja dan negeri Melaka. Apabila berhadapan dengan musuh, hanya yang ada dalam fikiran Hang Tuah ialah dia perlu menjaga maruah dan nama baik       rajanya. Oleh kerana konsep   kesetiaan ini ada pada diri Hang Tuah menyebabkan dia        sering mendapat kekuatan dalaman menyebabkan dia dapat mengalahkan kesemua             musuhnya. Contoh, Hang Tuah berjaya membunuh Taming Sari, dan  berjaya         menggagalkan segala cubaan             atau     ujian yang dilakukan oleh Betara Majapahit dan        Patih Gajah Mada untuk menjatuhkan maruah raja dan negeri Melaka.

F4        : Memperlihatkan sifat luar biasa , iaitu pandai dalam ilmu firasat .
H/C     : Hang Tuah juga mahir dalam ilmu firasat, iaitu ilmu pengetahuan mengenai tanda-tanda pada muka, badan dan lain-lain untuk mengetahui kelakuan atau nasib seseorang atau ilmu yang melibatkan perasaan hati akan terjadi sesuatu sesudah melihat gejala tertentu.         Contoh, melalui tilikannya , keris yang dimiliki oleh Taming Sari mempunyai kuasa ajaib           dan Hang Tuah percaya selagi keris tersebut berada di tangan Taming Sari, tubuhnya             tidak akan lut oleh sebarang senjata. Oleh itu Hang Tuah berjaya memperdaya Taming       Sari melalui helahnya mengajak Taming Sari bermuafakat dan bertukar-tukar keris         dengannya. Dengan tipu helah tersebut Hang Tuah berjaya memperolehi keris tersebut          dan akhirnya berjaya membunuh Taming Sari.

F5        : Ketangkasan dan kecekapan bermain senjata. 
H/C     : Hang Tuah adalah seorang tokoh pahlawan yang cekap dan mahir bermain senjata. Ilmu ini diperolehi oleh Hang Tuah setelah berguru dengan beberapa orang guru . Antara     gurunya ialah Sang Persata Nala di Gunung Wirana Pura Majapahit  dan Aria Putera di    Bukit Pancalusa Singapura.  Ketangkasan dan kecekapan Hang Tuah   bermain senjata           terbukti ketika berada di Majapahit . Contoh, Hang Tuah berjaya mengelakkan tikaman     dan berjaya membunuh perajurit-perajurit Majapahit,  termasuklah Taming Sari, sehingga          dikagumi oleh Betara Majapahit dan Patih Gajah Mada.

F6        :Lain-lain sifat Tun Tuah sebagai tokoh epik ialah mahir bermain senjata dan pandai           dalam ilmu persilatan, sanggup berkorban, bersifat patriotisme, iaitu semangat cinta      untuk   merpertahankan kedaulatan negara dan lain-lain.

Pilih 4 isi sahaja
1 isi = 4 markah (2 markah Fakta, 2 markah Huraian/Contoh)
4 isi x 4 markah = 16 markah

(b) Terangkan kepentingan tokoh Hang Tuah kepada diri anda.

F1        : Dapat menguatkan semangat sifat taat setia dalam diri sebagai suatu pegangan.
H/C     :  Sifat taat setia  ini penting  dijadikan  sebagai suatu pegangan dalam semua aspek           kehidupan kita, sama ada dari segi pemikiran atau tindakan. Contoh, ketika berada di          Majapahit, Hang Tuah sanggup meletakkan dirinya dalam keadaan bahaya demi       menunaikan perintah raja dan membuktikan ketaatan dan keselamatan raja Melaka. Sifat           taat setia ini terkesan untuk saya untuk menjadikan sifat ini sebagai suatu ikutan dan       pedoman dalam kehidupan dalam melakukan sesuatu, serta menghindarkan diri daripada melakukan pengkhianatan.

F2        : Dapat menjadikan contoh teladan tentang kepahlawanan dan keberanian wira.
H/C     : Sifat kepahlawanan dan keberanian Hang Tuah dapat membangkit ( melahirkan)dan        menanam sifat keberanian dalam diri saya dalam menghadapi sesuatu situasi yang penuh   mencabar. Contoh, ketika berada di Majapahit mengiringi raja Melaka meminang             puteri   Betara Majapahit, Hang Tuah sanggup menghadapi segala rancangan untuk           menguji kekuatannya sebagai pahlawan dan cubaan untuk membunuhnya dengan             semangat keberanian yang ada padanya, termasuk bertarung dengan perajurit Majapahit    yang paling handal, iaitu Taming Sari. Dengan adanya sifat keberanian dalam diri          menyebabkan saya sanggup             menghadapi apa juga situasi yang boleh membahayakan       diri saya. Sebaliknya dengan berbekalkan semangat keberanian, saya sanggup    menghadapi apa juga situasi dalam usaha untuk memperjuangkan hak dan maruah            diri, bangsa dan negara daripada segala ancaman musuh.

F3        : Dapat memupuk dan menanam  semangat patriotik dalam diri
H/C     :  Hang Tuah memang terkenal dengan semangat patriotismenya, iaitu semangat cintakan watan atau negaranya walaupun di mana dia berada dan semangat patriotik ini sudah   sebati  bertapak dalam jiwanya. Dengan berbekalkan sifat patriotik yang kental, Hang            Tuah tidak mudah terpedaya dengan elemen-elemen yang cuba memesong semangat   patriotismenya. Contoh, ketika berada di Majapahit,Hang Tuah melaksanakan tugasnya             sebagai pengiring raja untuk menjaga maruah dan keselamatan raja Melaka. Saya juga        terkesan dan bertanggung jawab untuk menyemai dan memupuk semangat patriotisme    dalam diri  agar saya dapat menjadi individu yang berguna kepada bangsa dan negara.F4        :  Dapat menaman kemahiran ilmu persilatan
H/C     :  Kemahiran Hang Tuah dalam ilmu persilatan memang tidak boleh disangkal lagi dan      telah menjadi pedoman dan ikutan dalam diri saya. Hang Tuah berjaya menguasai ilmu    persilatan secara zahir dan batin. Ilmu ini diperolehi oleh Hang Tuah melalui     perguruannya dengan beberapa orang guru, termasuklah Sang Persata Nala dan Aria     Putera sehingga berjaya menjadi pahlawan terkenal dan sukar  dan sukar ditandingi.          Contoh, ketika berada di Majapahit hang Tuah berjaya mengalahkan semua perajurit           Majapahit termasuklah Taming Sari. Kemahiran Hang Tuah dalam ilmu persilatan             berjaya memberi dorongan dan ikutan kepada saya untuk menguasai  dan mewarisi ilmu            tersebut dalam usaha untuk mempertahan dan menjaga diri, maruah bangsa dan negara.

F5:       Kebijaksanaan
F6:       Ilmu kebatinan dan lain-lain

Pilih 3 isi  sahaja
1 isi = 3 markah (1 markah  Fakta, 2 markah Huraian)
3 isi x 3 markah = 9 markah

Soalan  4:

4.         Pada suatu hari Tuan Syeikh Alam Dirimba bertitah kepada segala isi rimba itu katanya, “Hai tuan-tuan sekalian, muafakatlah tuan-tuan; jangan aniaya menganiaya antara suatu dengan lain dan janganlah elat dan dengki dan janganlah berbuat fitnah kerana di dalam firasatku akan datang bala dan huru-hara menimpai tuan-tuan. Jikalau ada sesuatu perkara berlaku atas tuan-tuan, hendaklah segera beri tahu hamba. Dan lagi hendaklah tuan-tuan sekalian tujuh hari sekali datang kepada hamba dan bawa buah-buahan yang baik dan taruk kayu yang muda-muda jadi tanda kita bersahabat pada zahir dan batin. Janganlah tuan-tuan sekalian lupa akan pesanan hamba ini.”

(Dipetik daripada Majlis Peperiksaan Malaysia [peny], 2012.
Permata Sastera Melayu, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka)


(a)        Nyatakan lima amanat yang terdapat dalam petikan di atas.                                                 [5]

(b).       Berdasarkan keseluruhan cerita dalam “Hikayat Pelanduk Jenaka” yang termuat dalam      Permata Sastera Melayu, huraikan 4 peristiwa bagaimana Tuan Syeikh Alam Dirimba           mengalahkan gergasi.                                                                                                  [ 8 ]

(c)        Jelaskan nilai kemanusiaan yang terdapat pada watak Tuan Syeikh Alam Dirimba [ 12 ]


______________________________________________________________________________
SKEMA PEMARKAHAN

a) Lima Amanat

 F1    :  Hendaklah bermuafakat antara satu sama lain

F2    :   Jangan aniaya menganiaya antara satu sama lain

F3    :   Janganlah elat / menipu / pembohong

F4    :   Jangan dengki antara satu sama lain

F5    :   Jangan berbuat fitnah kepada orang lain.

Pilih 5 isi sahaja
1 isi = 1 markah
5 isi x 1 markah = 5 markah


b) Empat peristiwa bagaimana Tuan Syeikh Alam di-Rimba mengalahkan Raksasa

F1:   Tuan Syeikh Alam pergi ke Sungai Tinam tempat raksasa dan mengarahkan isi rimba
           mencari rotan untuk membuat simpai ( gelung rotan )

F2:   Tuan Syeikh Alam mengarahkan isi rimba bersembunyi dan segera datang apabila
          mendengar beliau bertempik

F3:  Tuan Syeikh Alam menghidupkan api untuk membakar ikan dan apabila ditegur oleh
         raksasa, dia membuat helah dengan mengatakan untuk  menyimpai tubuhnya yang sakit

F4:   Raksasa mengatakan tubuhnya sakit dan meminta simpai untuk berubat tetapi Tuan
         Syeikh Alam mendakwa simpai itu ubat pesaka peninggalan nenek moyangnya.

F5:  Raksasa meminta ikan daripada Tuan Syeikh Alam tetapi tidak diberi dengan alasan
         tidak elok makan ikan sebelum berubat.

F6:  Tuan Syeikh Alam memasukkan simpai pada kedua-dua siku dan lutut sebanyak dua
         kali sehingga raksasa tidak dapat bergerak lagi.

F7:  Tuan Syeikh Alam merenung muka dan kemudian mencakar mata raksasa sehingga
         pecah


F8:  Kemudian Tuan Syeikh Alam bertempik menyebabkan semua isi rimba datang dan
         terkejut melihat keadaan raksasa yang sedemikian rupa.

F9:  Akhirnya raksasa mati ditendang dan diterajang (disiksa ) oleh semua isi rimba.

          
Pilih 4 isi sahaja
1 isi = 2 markah 
4 isi x 2 markah = 8 markah

c)  Nilai kemanusiaan

F1:       Bijaksana / cerdik / panjang akal
H/C:    Tuan Syeikh Alam pandai membuat helah iaitu dengan menggunakan simpai dikatakan     untuk berubat bagi menghilang rasa sakit sehinggakan  raksasa tertipu dan tidak dapat bergerak lagi yang akhirnya dibunuh oleh semua isi rimba.

F2:       Berani
H/C:    Tuan Syeikh Alam walaupun bertubuh kecil tetapi berani berhadapan dengan raksasa         yang bertubuh besar panjang dan menggerunkan sedangkan binatang lain seperti Sang       Beruang, Sang Seladang, Harimau dan Sang Badak kecut perut dan melarikan diri apabila   melihat raksasa.

F3:       Bertanggungjawab
H/C:    Tuan Syeikh Alam tidak mengabaikan tanggung jawabnya sebagai Raja di-Rimba apabila menolong isi rimba yang dianiaya oleh raksasa. Beliau bertindak membunuh raksasa      melalui tipu muslihat agar keadaan rimba kembali aman.

F4:       Prihatin
H/C:    Tuan Syeikh Alam sebagai Raja di-Rimba bersifat simpati dan prihatin kepada segala isi    rimba yang hidup tidak aman kerana diganggu oleh raksasa. Oleh itu apabila mendapat           pengaduan daripada isi rimba dia berusaha mencari helah untuk membunuh raksasa.

F5:       Gagah perkasa
H/C:    Tuan Syeikh Alam dikatakan mendapat kekuatan daripada baginda Ali membolehkannya berjaya mengalahkan raksasa yang bertubuh besar panjang.

F6:       Suka berterus terang
H/C:    Tuan Syeikh Alam mengatakan bahawa tubuh badak yang luka-luka dan comot-comot      bukan perbuatan raksasa seperti yang di dakwa badak tetapi kerana dikaitkan onak ketika     melarikan diri menyebabkan Sang Badak malu

Pilih 4 isi sahaja
1 isi = 3 markah (  1 markah fakta dan 2 markah huraian/contoh )
4 isi x 3 markah = 12 markah

______________________________________________________________________________
Skema pemarkahan:

5.         Baca petikan cerpen di bawah dan jawab soalan-soalan yang mengikutnya.

“Orang tua memerlukan kasih sayang anak-anaknya. Mendapat tempat tinggal yang wajar yang mereka boleh melanjutkan ibadatnya, bukan tersorok bagai barang yang tidak berguna dalam bilik sempit dengan lampu 15 wat. Sebab kebanyakan orang yang sudah lanjut usia ingin menggunakan sisa-sisa hidup mereka untuk beribadat secara konsisten, mahu menebus ketinggalan pada masa mudanya,” kata Cikgu Baharum dalam suratnya yang agak panjang. “Kasih Sayang itulah yang mereka perlukan. Dan hanya orang tua yang tidak mempunyai anak sahaja yang patut disantuni di rumah kebajikan, tempat mereka boleh mendapat kasih Sayang yang jujur dan ikhlas di samping makan minum yang teratur.” Masya-Allah. Terlalu tinggi falsafahnya, Saya terlalu kagum dan mahu memeluknya jika dia ada bersama-sama waktu itu.

(Dipetik daripada Majlis Peperiksaan Malaysia [peny], 2012.
Permata Sastera Melayu, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka)

(a)        Huraikan dua nilai murni yang terdapat dalam petikan di atas.                                 [ 4 ]

(b)        Berdasarkan cerpen “Usia Emas”, huraikan tiga falsafah yang dipegang oleh watak Cikgu             Baharum sehingga menjadikan watak “saya” terlalu mengaguminya.               [12]

(c)        Cerpen “Usia Emas” banyak menggunakan teknik imbas kembali dalam menggerakkan plot ceritanya. Nyatakan maksud imbas kembali dan huraikan empat  peristiwa yang digambarkan melalui teknik imbas kembali.                                                                                   [ 9 ]

Skema pemarkahan.
______________________________________________________________________________

(a) Dua nilai murni yang terdapat  dalam petikan di atas .

F1:         Kasih sayang;
H/C :   Orang tua memerlukan  kasih sayang daripada anak-anak mereka untuk meneruskan          sisa-sisa hidup mereka.

F2:        Rajin beribadat.
H/C :   Orang yang sudah lanjut usia (tua)  ingin menggunakan sisa-sisa hidup mereka untuk         beribadah kepada Allah secara konsisten  bagi menebus ketinggalan pada masa muda mereka.

F3:        Jujur/ikhlas
H/C:    Orang  tua memerlukan kasih sayang  yang jujur daripada anak-anak  dan anak-anak         patut melayan ibubapa yang telah berusia tua dengan penuh kejujuran.

F4:       Keprihatinan
H/C:    Orang tua yang tidak mempunyai anak atau penjaga sepatutnya disantuni ke rumah           kebajikan.


Pilih 2 isi  sahaja.
1 isi = 2 markah ( 1markah Fakta , 1 markah H/C)
2 isi  x  2 markah = 4 markah


(b)        Tiga falsafah yang dipegang oleh watak Cikgu Baharum  dalam cerpen ini sehingga  dikagumi oleh  watak  ”saya”.
           
F1:       Suka berterus terang
H/C:    Cikgu Baharum seorang  yang  suka berterus terang. Apabila beliau   bercakap  agak          kasar , tidak munafik  dan apa yang diucapkan  itulah  yang terselit di hatinya.
           
F2:       Mementingkan disiplin.
H/C:    Cikgu Baharum sentiasa bangun awal pagi  seawal jam 5.00 pagi dan sentiasa         mengamalkan senaman. Beliau juga    selalu pergi kerja pada waktu pagi dalam suasana        yang masih      gelap dan pulang agak lewat petang..

F3:     Mengutamakan kesihatan.
H/C : Cikgu Baharum sangat mementingkan kesihatan .Sejak zaman mudanya  beliau sentiasa       mengamalkan  senaman radio taiso sehingga  pada  usia emas pun masih kelihatan awet     muda  dan  dalam keadaan sihat.
           
F4:       Setiakawan.
H/C:    Hubungan persahabatan antara Cikgu Baharum dan watak Saya sentiasa terjalin erat          kerana beliau sering menziarahi penulis dan menghubungi penulis samada  melalui surat   atau  poskad.

F5:       Berpegang  pada ajaran agama.
H/C :  Beliau sentiasa merujuk kepada ayat-ayat Al Quran dan Hadis Nabi apabila            memperkatakan sesuatu  hujah. Misalnya tentang umur tua dirujuk kepada Hadis       Rasulullah yang minta berlindung  dari umur  yang tua ganyut.

F6:       Mementingkan ilmu
H/C:    Cikgu Baharum seorang yang luas pengetahuannya  dan kuat membaca menyebabkan        penulis sentiasa  mengunjungi beliau untuk berhujah dan mendapatkan ilmu daripada           beliau. Beliau juga pernah bercita-cita untuk melanjutkan pelajaran ke MPSI Tanjung          Malim tetapi terbengkalai.

Pilih 3 isi  sahaja.
1 isi = 4 markah ( 2 markah Fakta , 2 markah H/C)
3 isi  x  4 markah = 12 markah

(c)        empat peristiwa  yang digambarkan melalui teknik imbas kembali yang terdapat dalam cerpen ini.

Maksud Imbas kembali
- Mengingat / mengenang / mengimbau / menyorot peristiwa yang telah berlaku melalui pemikiran / lamunan
(1 markah)


F1:       Penulis ketika membaca akhbar Utusan Malaysia  tentang  Cikgu Baharum yang    terpilih             sebagai seorang tokoh  warga emas di daerahnya  penulis teringat  ucapan Cikgu     Baharum lima tahun dahulu , ketika mereka sama-sama merayakan  hari lahir  yang ke -   75. 
           
F2:       Setiap kali menjelang tanggal 25 Mac, penulis teringat Cikgu Baharum  yang merupakan   seorang yang berterus terang, walaupun agak kasar tetapi dia tidak munafik  dan kelantangannya menyebabkan dia tidak banyak kawan.

F3:       Penulis teringat saat dia berkenalan dengan cikgu Baharum melalui akhbar. Penulis yang meminati cikgu Baharum sebagai penulis yang produktif melalui akhbar Warta Malaya di    Singapura.Pada waktu itu telah menghantar poskad untuk berkenalan dan telah mendapat    balasan daripada cikgu Baharum.
.
F4:       Penulis masih ingat pada masa dulu dia suka ke rumah cikgu Baharum bersama dengan     anak-anaknya dan Cikgu Baharum juga selalu berkunjung ke rumahnya, mereka selalu             bercakap tentang politik, ekonomi, sosial, bahasa dan sastera.

F5:       Penulis teringat pada zaman mudanya ketika otaknya masih segar dia dapat berfikir dan    berhujah dengan cikgu Baharum yang tabiatnya suka meninggalkan masalah untuk    diselesaikan.    

F6:       Penulis juga teringat tentang warga emas di Jepun  di mana anak-anak Jepun selalunya      enggan memelihara orang tua mereka yang sudah lanjut usia.
   F7:       Cikgu Baharum menceritakan kisahnya sebagai seorang guru kepada wartawan yang        menemuramahnya dan rencana itu turut dibaca oleh penulis. Semasa menjadi guru beliau         hanya berbasikal Raleigh tua untuk ke sekolah.        


Pilih 4 peristiwa sahaja.
1 peristiwa = 2 markah
4 peristiwa x  2 markah = 8 markah
Maksud 1 markah + 8 markah = 9 markah


6.         Baca petikan di bawah dan jawab soalan-soalan yang mengikutinya.

ASIAH SAMIAH TUA: Pasti abang itu. Saya denar tapak kaki abang. Saya dengar dehem          abang. Saya rasa hampirnya abang dengan saya. Saya rasakan nafas abang yang hangat         itu. Nafas abang yang bernafsu. Yang menyesakkan saya. Yang menyelimutkan saya          dalam rindu dan berahi.

MARGA TUA: Lihat! Itulah sebabnya kenapa saya harus melayani kegilaanya. Dia luar biasa –    malah istemewa, kalian akan tahu nanti – dia perempuan yang cerdik – atau mungkin            juga terlalu cerdik. Bukankah orang cerdik selalu kurang waras, kata orang ! Saya tak      kata begitu. Tunggu, dengar apa katanya…

ASIAH SAMIAH TUA: Abang tahu saya menunggu abang bukan? Macam saya janjikan dulu.    Di bawah tiang lampu ini, sewaktu senja begini, ketika lembayung dan cahaya matahari      yang berbaki macam manik-manik yang berturutan – lalu meninggalkan warna kemilau          yang indah, saya akan tetap menunggu abang.

                                                (Dipetik daripada Majlis Peperiksaan Malaysia [peny], 2012.
Permata Sastera Melayu, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka)


(a).       Siapakah watak abang dalam petikan di atas.                                                                        [ 1 ]

(b).       Nyatakan dua perwatakan Asiah Samiah dalam petikan di atas.                               [ 4 ]

(c).       Galurkan empat peristiwa uang menyebabkan Asiah Samiah menjadi tidak siuman[ 8 ]

(d).      Jelaskan empat mesej yang terkandung dalam drama Asiah Samiah             [12]

______________________________________________________________________________
Skema Pemarkahan

a).        watak abang    ( 1m)
            ialah Anas Samanda                                                                                                   
            (1 markah)

b).        Nyatakan dua perwatakan Asiah Samiah (4m)

            F1:       Luar biasa
            F2:       Istimewa
            F3:       Cerdik
            F4:       Setia
            F5:       Kurang waras
            F6:       Sasterawan / pandai berbahasa

c).        Galurkan empat peristiwa

F1:       Hubungan Asiah Samiah dengan Anas Samanda mendapat tentangan daripada ibu                        bapa Asiah Samiah kerana mereka berdua tidak setaraf.

F2:       Misa Sagaraga yang berkunjung ke rumah Asiah Samiah telah berkenan melihat                             kecantikan Asiah Samiah.

F3:       Kedua-dua ibu bapa Asiah Samiah menerima lamaran Misa Sagaraga biarpun                                 Asiah Samiah sebenarnya tidak bersetuju dengan perkahwinan tersebut kerana kekayaan,            pengaruh dan kuasa yang ada pada Misa Sagaraga.

F4:       Asiah Samiah meminta bantuan Sari Saribiru untuk berbuat sesuatu bagi                                         menyelesaikan masalahnya tetapi ditolak kerana takut dengan tindakan yang akan                                     diambil oleh Tuan Setiawan Tanjung.

F5:       Anas Samanda pula telah meninggalkan Asiah Samiah sewaktu dia                                                 memerlukannya kerana menyertai gerakan perjuangan mempertahan hak.

F6:       Asiah Samiah juga turut meminta bantuan Marga Muda bagi membantunya                                    mencari jalan penyelesaian tetapi Marga Muda tidak dapat berbuat apa-apa kerana               takut dengan pengaruh dan kuasa yang dimiliki oleh Misa Sagaraga.

F7:       Asiah Samiah dan Misa Sagaraga telah berkahwin walaupun tanpa kerelaanya dan                         dia telah diperlakukkan dengan ganas dan kejam pada malam pertama                                               perkahwinannya.

F8:       Asiah Samiah berasa tertekan dengan apa yang terjadi, menyebabkan dia terlintas                          untuk membunuh diri tetapi dia masih percayakan agama.
           
F10:     Asiah Samiah juga mahu membunuh Misa Sagaraga tetapi hasratnya tidak                                      diteruskan kerana bimbang keselamatan anggota keluarganya.

F11:     Asiah Samiah akhirnya memberanikan diri dan bertindak lari dari rumah Misa                                Sagaraga pada malam itu juga.

F12:     Selepas 12 hari melahirkan Laila Anurisah yang tidak dapat diterimanya Asiah                               Samiah seperti orang hilang ingatan, ketawa, berteriak dan menyanyi.

Pilih 4 peristiwa sahaja
1 peristiwa = 2 markah
4 peristiwa x 2 markah = 8 markah

c).        Mesej dalam drama

F1:       Kekayaan , pengaruh dan kuasa tidak menjamin kebahagiaan dalam perkahwinan  
H/C:    Perkahwinan yang hanya berlandaskan materialistik tidak menjanjikan kebahagian,            Perkahwinan Asiah Samiah yang dipersetujui oleh Tuan Setiawan           Tanjung dan Puan       Suari Alimin hanya kerana Misa Sagaraga memiliki segala-galanya tetapi ditolak oleh    Asiah Samiah yang tidak menilai itu semua. 

F2:       Ketidakadilan sosial terutama perbezaan darjat masih menjadi ukuran dalam                                   memilih pasangan hidup.
H/C:    Kedua-dua ibu bapa Asiah Samiah tidak menerima Anas Samanda kerana menganggap    Anas Samanda tidak setaraf dengan mereka kerana Anas Samanda hanyalah anak             seorang petani yang miskin yang tidak akan membahagiakan Asiah Samiah.

F3:       Perlu menghormati dan akur dengan kehendak orang tua
H/C:    Anak-anak sewajarnya menghormati dan mengikut kata orang tua demi untuk kebaikan     mereka. Asiah Samiah biarpun tidak setuju dengan lamaran Misa Sagaraga tetapi kerana    menghormati dan menyayangi kedua-dua orang tuanya dia         akhirnya akur dengan kehendak mereka untuk berkahwin dengan Misa Sagaraga.

F4:       Kita hendaklah mempunyai perasaan belas kasihan terutamanya kepada kanak-                              kanak. 
H/C: Simpati dengan nasib yang menimpa Laila Anurisah yang dibuang oleh Misa             Sagaraga kerana menganggapnya memalukan maruahnya, Marga Muda telah             mengambil Laila Anurisah dan menjaganya serta mencarikan Asiah Samiah                               untuknya.

F5:       Hendaklah amanah dalam melaksanakan sesuatu pekerjaan
H/C:    Marga Muda telah mengabadikan dirinya dalam pekerjaan selama 20 tahun dan     dia       tidak pernah merungut dan sentiasa patuh dan setia melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya malah dia juga sanggup melakukan apa sahaja yang disuruh oleh majikannya.

F6:       Keprihatinan dan rasa tanggungjawab bersama perlu ada pada anggota                                           masyarakat.
H/C:    Anggota masyarakat perlu ada rasa tanggungjawab untuk mengambil perhatian      terhadap apa yang berlaku, Siti Bunirah dan Pak Leh Lak Lak prihatin dan rasa bertanggungjawab terhadap apa yang menimpa Laila Anurisah, mereka berdua telah    menjaganya kerana Asiah Samiah tidak siuman.

F7:       Sikap terburu-buru dalam mengambil tindakan akan membawa padah
H/C:    Terburu-buru membuat keputusan akhirnya akan memberi kesan yang negatif, Asiah          Samiah yang bertindak melarikan diri dari rumah Misa Sagaraga kerana tidak dapat         menerima apa yang berlaku ke atasnya akhirnya mengalami tekanan perasaan dan     menyebakan dia menjadi tidak siuman.

F8:       Pendidikan amat penting dalam kehidupan
H/C:    Tuan Setiawan Tanjung amat mementingkan pendidikan biarpun Asiah Samiah tidak         dibenarkan bergaul bebas, tetapi dia tetap memberi pendidikan yang sempurna menerusi           khidmat guru yang datang mengajar di rumahnya, termasuklah Marga Muda yang dibayar    sebagai munsyi.

F9:       Maruah dan hak perlu dipertahankan.
H/C:    Gambaran tentang kedudukan seseorang atau sesebuah keluarga, Anas Samanda tetap       dengan pendiriannya berjuang untuk mempertahankan maruah dan harga diri keluarganya daripada Misa Sagaraga yang telah menghalau bapanya dari rumah yang telah didiaminya             selama 50 tahun.

F10:     Perjuangan memerlukan pengorbanan
H/C:    Pengorbanan ayah Marga berjuang menuntut haknya menyebabakan ayahnya         dianggap penjenayah sehingga ayahnya terpaksa meringkuk di penjara dan            akibatnya keluarga Marga berantakan.

Pilih 4 isi sahaja
1 isi = 3 markah (2 markah fakta , 1 markah Huraian/Contoh)
4 isi x 3 markah = 12 markah.